Current Issue

Phosphogypsum stabilization of bauxite residue: Conversion of its alkaline characteristics

Shengguo Xue,Meng Li,Jun Jiang,Graeme J. Millar,Chuxuan Li,Xiangfeng Kong

[Abstract]|[View PDF]

PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Beijing: Seasonal variations, sources, and risk assessment

Baihuan Feng,Lijuan Li,Hongbing Xu,Tong Wang,Rongshan Wu,Jie Chen,Yi Zhang,Shuo Liu,Steven Sai Hang Ho,Junji Cao,Wei Huang

[Abstract]|[View PDF]

Three decades of changes in water environment of a large freshwater Lake and its relationship with socio-economic indicators

Cuicui Li,Weiying Feng,Fanhao Song,Zhongqi He,Fengchang Wu,Yuanrong Zhu,John P. Giesy,Yingchen Bai

[Abstract]|[View PDF]

Effects of environmental contaminants on fertility and reproductive health

Yanmin Ma,Xin He,Keyan Qi,Tong Wang,Yongchao Qi,Lele Cui,Fengbang Wang,Maoyong Song

[Abstract]|[View PDF]

Phosphorus mobility in dam reservoir affected by redox oscillations: An experimental study

Anne Rapin,Malgorzata Grybos,Marion Rabiet,Brice Mourier,Véronique Deluchat

[Abstract]|[View PDF]

Response of C and N cycles to N fertilization in Sphagnum and Molinia-dominated peat mesocosms

Fabien Leroy,Sébastien Gogo,Christophe Guimbaud,André-Jean Francez,Renata Zocatelli,Christian Défarge,Léonard Bernard-Jannin,Zhen Hu,Fatima Laggoun-Défarge

[Abstract]|[View PDF]

The ignored emission of volatile organic compounds from iron ore sinter process

Juexiu Li,Xiaoping He,Bing Pei,Xianwei Li,Diwen Ying,Yalin Wang,Jinping Jia

[Abstract]|[View PDF]

Characterizing nitric oxide emissions from two typical alpine ecosystems

Fei Lin,Chunyan Liu,Xiaoxia Hu,Yongfeng Fu,Xunhua Zheng,Rui Wang,Wei Zhang,Guangmin Cao

[Abstract]|[View PDF]

Morphology, composition, and sources of individual aerosol particles at a regional background site of the YRD, China

Liang Xu,A.P. Lingaswamy,Yinxiao Zhang,Lei Liu,Yuanyuan Wang,Jian Zhang,Qianli Ma,Weijun Li

[Abstract]|[View PDF]

Temporal variability of visibility and its parameterizations in Ningbo, China

Jingjing Zhang,Lei Tong,Chenghui Peng,Huiling Zhang,Zhongwen Huang,Jun He,Hang Xiao

[Abstract]|[View PDF]

Response of ammonia-oxidizing archaea to heavy metal contamination in freshwater sediment

Ningning Li,Yao Chen,Zhengke Zhang,Sha Chang,Dawei Huang,Sili Chen,Qingwei Guo,Shuguang Xie,Yongxin Bing

[Abstract]|[View PDF]

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved. 京ICP备05002858号-3