Recent Published Articles

The effects of hydrogen peroxide pre-oxidation on ultrafiltration memb...

Xing Wang,Baiwen Ma,Yaohui Bai,Huachun Lan,Huijuan Liu,Jiuhui Qu

Toxicity assessment and histopathological analysis of nano-ZnO against...

Jianjun Li,Zhanming Chen,Ren Huang,Zongyu Miao,Lei Cai,Qingping Du

High mercury leachate containing HgS22 − complex ion: Detoxifying soli...

Guanghua Lu,Changsheng Yue,Guibo Qiu,Min Guo,Fangqin Cheng,Mei Zhang

Strong enhancement of methylene blue removal from binary wastewater by...

Haotian Hao,Yili Wang,Baoyou Shi,Kun Han,Yuan Zhuang,Yan Kong,Xin Huang

Effects of O3/Cl2 disinfection on corrosion and opportunistic pathogen...

Haibo Wang,Chun Hu,Suona Zhang,Lizhong Liu,Xueci Xing

Influence of metal-contamination on distribution in subcellular fracti...

Kun Wang,Yuhui Qiao,Huiqi Zhang,Shizhong Yue,Huafen Li,Xionghui Ji,Longsheng Liu

A green method to synthesize flowerlike Fe(OH)3 microspheres for enhan...

Xiaole Zhao,Yingchun Su,Shubin Li,Yajun Bi,Xiaojun Han

Effect of lanthanum loading on nanosized CeO2-ZnO solid catalysts supp...

Leandro Fontanetti Nascimento,Juliana Fonseca Lima,Paulo Cesar de Sousa Filho,Osvaldo Antonio Serra

Size-resolved effective density of submicron particles during summerti...

Kai Qiao,Zhijun Wu,Xiangyu Pei,Qianyun Liu,Dongjie Shang,Jing Zheng,Zhuofei Du,Wenfei Zhu,Yusheng Wu,Shengrong Lou,Song Guo,Chak K. Chan,Ravi Kant Pathak,Mattias Hallquist,Min Hu

Destratification and oxygenation efficiency of a water-lifting aerator...

Yang Li,Tinglin Huang,Xinlin Tan,Zizhen Zhou,Weixing Ma

Study of ciprofloxacin removal by biochar obtained from used tea leave...

Jie Li,Guangwei Yu,Lanjia Pan,Chunxing Li,Futian You,Shengyu Xie,Yin Wang,Jianli Ma,Xiaofu Shang

Nitrifiers activity and community characteristics under stress conditi...

Jia Miao,Qidong Yin,Tomoyuki Hori,Tomo Aoyagi,Hiroshi Habe,Guangxue Wu

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved. 京ICP备05002858号-3