Volume 120,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Clean and effective removal of Cl(-I) from strongly acidic wastewater by PbO2
  Xianjia Peng, Jinmin Zhao, Linghao Kong, Xingyun Hu
  2022,34(10):1-8 [Abstract(27)]  [View PDF 4.14 M (12)]
  
Non-targeted metabolomics reveals the stress response of a cellulase-containing penicillium to uranium
  Xue-gang Luo, Li Zhang, Jie Li, Jin-long Lai, Xu Yang, Yu Zhang
  2022,34(10):9-17 [Abstract(33)]  [View PDF 7.74 M (13)]
  
Highly efficient P uptake by Fe3O4 loaded amorphous Zr-La (carbonate) oxides: Electrostatic attraction, inner-sphere complexation and oxygen vacancies acceleration effect
  Yanqing Zhou, Chenyang Liu, Yili Wang, Xiaolin Li, Junyi Li, Shuoxun Dong, Haotian Hao, Yao Tong
  2022,34(10):18-29 [Abstract(28)]  [View PDF 4.97 M (10)]
  
Urinary concentrations of phenols, oxidative stress biomarkers and thyroid cancer: Exploring associations and mediation effects
  Qiang Zeng, Pan-Pan Chen, Pan Yang, Chong Liu, Yan-Ling Deng, Qiong Luo, Yu Miao, Min Zhang, Fei-Peng Cui, Jia-Yue Zeng, Tian Shi, Ting-Ting Lu, Da Chen, Long-Qiang Wang, Chun-Ping Liu, Ming Jiang
  2022,34(10):30-40 [Abstract(37)]  [View PDF 1.10 M (10)]
  
Potassium ferrate pretreatment promotes short chain fatty acids yield and antibiotics reduction in acidogenic fermentation of sewage sludge
  Hongbo Liu, Zihao Qiao, Suyun Xu, Wanqiu Zhang, Shuyin Shi, Wei Zhang
  2022,34(10):41-52 [Abstract(29)]  [View PDF 5.64 M (10)]
  
Colonization of Penicillium oxalicum SL2 in Pb-contaminated paddy soil and its immobilization effect on soil Pb
  Jiyan Shi, Yu Gao, Xiaohan Jiang, Hanxin Wu, Jianhao Tong, Xinyue Ren, Jiayu Ren, Qianhua Wu, Jien Ye, Chunhui Li
  2022,34(10):53-62 [Abstract(27)]  [View PDF 4.70 M (10)]
  
MAX-DOAS observation in the midlatitude marine boundary layer: Influences of typhoon forced air mass
  Bin Zhou, Ruifeng Zhang, Shanshan Wang, Sanbao Zhang, Ruibin Xue, Jian Zhu
  2022,34(10):63-73 [Abstract(28)]  [View PDF 6.46 M (10)]
  
Peroxymonosulfate enhanced photoelectrocatalytic oxidation of organic contaminants and simultaneously cathodic recycling of silver
  Xu Zhao, Huixin Shao, Xia Li, Juanjuan Zhang
  2022,34(10):74-83 [Abstract(31)]  [View PDF 8.66 M (10)]
  
Biofilm-overproducing Bacillus subtilis B12ΔYwcc decreases Cd uptake in Chinese cabbage through increasing Cd-immobilizing related gene abundance and root surface colonization
  Linyan He, Yanyan Ge, Zhanbiao Ge, Jinwei Zheng, Xiafang Sheng
  2022,34(10):84-93 [Abstract(44)]  [View PDF 4.42 M (10)]
  
Seasonal differences in sources and formation processes of PM2.5 nitrate in an urban environment of North China
  Xijie Yin, Yanli Li, Yaping Geng, Xiaomian Hu
  2022,34(10):94-104 [Abstract(31)]  [View PDF 3.92 M (11)]
  
Use of catalytic wet air oxidation (CWAO) for pretreatment of high-salinity high-organic wastewater
  Chenglin Sun, Wenjing Sun, Hongxia Lv, Lei Ma, Xiangdong Tan, Chengyu Jin, Huiling Wu, Lili Chen, Mengyang Liu, Huangzhao Wei
  2022,34(10):105-114 [Abstract(34)]  [View PDF 3.00 M (10)]
  
Extracellular polymeric substance induces biogenesis of vivianite under inorganic phosphate-free conditions
  Zhi Dang, Xinrui Hao, Jie Tang, Xiaoyun Yi, Kun Gao, Qian Yao, Chunhua Feng, Weilin Huang
  2022,34(10):115-124 [Abstract(33)]  [View PDF 4.43 M (10)]
  
The role of doped-Mn on enhancing arsenic removal by MgAl-LDHs
  Qingwei Wang, Kaizhong Li, Hui Liu, Qingzhu Li, Wenming Yao, Lanyan Wu, Shuimei Li
  2022,34(10):125-134 [Abstract(31)]  [View PDF 4.26 M (10)]
  
Significant emission reductions of carbonaceous aerosols from residential coal burning by a novel stove
  Yujing Mu, Xuran Li, Chenglong Zhang, Weimin Zhuo, Yuxuan Zhuo, Jincheng Yang, Min Song
  2022,34(10):135-143 [Abstract(30)]  [View PDF 1.85 M (10)]
  
A critical review on the technique and mechanism of microwave-based denitrification in flue gas
  Yi Zhao, Bo Yuan, Zhen Qian, Zili Zhangc, Le Fu, Shihang Pan, Runlong Hao
  2022,34(10):144-157 [Abstract(37)]  [View PDF 1.88 M (10)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3