Volume 112,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Atmospheric particle-bound polycyclic aromatic compounds over two distinct sites in Pakistan: Characteristics, sources and health risk assessment
  Linda Maharjan,Shichang Kang,Lekhendra Tripathee,Chaman Gul,Huijun Zheng,Quanlian Li,Pengfei Chen,Mukesh Rai,Ewerton SantosChaman Gul, Ewerton Santos, Huijun Zheng, Lekhendra Tripathee, Linda Maharjan, Mukesh Rai, Pengfei Chen, Quanlian Li, Shichang Kang
  2022,34(2):1-15 [Abstract(343)]  [View PDF 11.32 M (383)]
  
Dechloranes exhibit binding potency and activity to thyroid hormone receptors
  Jianqiao Zhu,Lixia Zhao,Lianghong GuoJianqiao Zhu, Lianghong Guo, Lixia Zhao
  2022,34(2):16-24 [Abstract(298)]  [View PDF 6.94 M (267)]
  
Characterization and source identification of submicron aerosol during serious haze pollution periods in Beijing
  Peng Xu,Yuan Yang,Junke Zhang,Wenkang Gao,Zirui Liu,Bo Hu,Yuesi WangBo Hu, Junke Zhang, Peng Xu, Wenkang Gao, Yuan Yang, Yuesi Wang, Zirui Liu
  2022,34(2):25-37 [Abstract(388)]  [View PDF 9.49 M (281)]
  
Influence of NOx on the activity of Pd/θ-Al2O3 catalyst for methane oxidation: Alleviation of transient deactivation
  Chang Cui,Yan Zhang,Wenpo Shan,Yunbo Yu,Hong HeChang Cui, Hong He, Wenpo Shan, Yan Zhang, Yunbo Yu
  2022,34(2):38-47 [Abstract(303)]  [View PDF 9.42 M (284)]
  
New insights into FeS/persulfate system for tetracycline elimination: Iron valence, homogeneous-heterogeneous reactions and degradation pathways
  Jinhong Fan,Ying Cai,Shihao Shen,Lin GuJinhong Fan, Lin Gu, Shihao Shen, Ying Cai
  2022,34(2):48-58 [Abstract(322)]  [View PDF 7.62 M (261)]
  
Construction of ternary CuO/CuFe2O4/g-C3N4 composite and its enhanced photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride with persulfate under simulated sunlight
  Lei Wang,Xiaolei Ma,Guofang Huang,Rui Lian,Jingwei Huang,Houde She,Qizhao WangGuofang Huang, Houde She, Jingwei Huang, Lei Wang, Qizhao Wang, Rui Lian, Xiaolei Ma
  2022,34(2):59-70 [Abstract(298)]  [View PDF 9.74 M (307)]
  
Levels, distributions, and sources of legacy and novel per- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in the topsoil of Tianjin, China
  Donghui Ma,Huifang Zhong,Jitao Lv,Yawei Wang,Guibin JiangDonghui Ma, Guibin Jiang, Huifang Zhong, Jitao Lv, Yawei Wang
  2022,34(2):71-81 [Abstract(310)]  [View PDF 8.32 M (254)]
  
Ecological selection of bacterial taxa with larger genome sizes in response to polycyclic aromatic hydrocarbons stress
  Yuzhu Dong,Shanghua Wu,Haonan Fan,Xianglong Li,Yijing Li,Shengjun Xu,Zhihui Bai,Xuliang ZhuangHaonan Fan, Shanghua Wu, Shengjun Xu, Xianglong Li, Xuliang Zhuang, Yijing Li, Yuzhu Dong, Zhihui Bai
  2022,34(2):82-93 [Abstract(288)]  [View PDF 9.78 M (283)]
  
Evolution of urban black and odorous water: The characteristics of microbial community and driving-factors
  Dan Zhang,Huilan Yang,Shuhuan Lan,Chen Wang,Xudong Li,Yunxiao Xing,Hua Yue,Qiulin Li,Ling Wang,Yifei XieChen Wang, Dan Zhang, Hua Yue, Huilan Yang, Ling Wang, Qiulin Li, Shuhuan Lan, Xudong Li, Yifei Xie, Yunxiao Xing
  2022,34(2):94-105 [Abstract(302)]  [View PDF 10.60 M (312)]
  
A synthetical methodology for identifying priority pollutants in reclaimed water based on meta-analysis
  Feipeng Wang,Dongbin Wei,Miao Chen,Shuang Peng,Qiaorong Guo,Xinyi Zhang,Jun Liu,Yuguo DuDongbin Wei, Feipeng Wang, Jun Liu, Miao Chen, Qiaorong Guo, Shuang Peng, Xinyi Zhang, Yuguo Du
  2022,34(2):106-114 [Abstract(327)]  [View PDF 7.96 M (324)]
  
Environmental surveillance of SARS-CoV-2 RNA in wastewater systems and related environments in Wuhan: April to May of 2020
  Lu Zhao,Evans Atoni,Raphael Nyaruaba,Yao Du,Huaiyu Zhang,Oscar Donde,Doudou Huang,Shuqi Xiao,Nanjie Ren,Teng Ma,Zhu Shu,Zhiming Yuan,Lei Tong,Han XiaDoudou Huang, Evans Atoni, Han Xia, Huaiyu Zhang, Lei Tong, Lu Zhao, Nanjie Ren, Oscar Donde, Raphael Nyaruaba, Shuqi Xiao, Teng Ma, Yao Du, Zhiming Yuan, Zhu Shu
  2022,34(2):115-120 [Abstract(330)]  [View PDF 4.37 M (237)]
  
Film mulching reduces antibiotic resistance genes in the phyllosphere of lettuce
  Beiqi Deng,Wen Li,Huijie Lu,Lizhong ZhuBeiqi Deng, Huijie Lu, Lizhong Zhu, Wen Li
  2022,34(2):121-128 [Abstract(290)]  [View PDF 6.25 M (258)]
  
Bioaccumulation and function analysis of glutathione S-transferase isoforms in Manila clam Ruditapes philippinarum exposed to different kinds of PAHs
  Yueyao Zhou,Linlin Yao,Luqing Pan,Hongdan WangHongdan Wang, Linlin Yao, Luqing Pan, Yueyao Zhou
  2022,34(2):129-139 [Abstract(281)]  [View PDF 8.33 M (273)]
  
Urbanization reduces resource use efficiency of phytoplankton community by altering the environment and decreasing biodiversity
  Yigang Yang,Huihuang Chen,Mamun Abdullah Al,Jean Claude Ndayishimiye,Jun R Yang,Alain Isabwe,Anqi Luo,Jun YangAlain Isabwe, Anqi Luo, Huihuang Chen, Jean Claude Ndayishimiye, Jun R Yang, Jun Yang, Mamun Abdullah Al, Yigang Yang
  2022,34(2):140-151 [Abstract(358)]  [View PDF 10.02 M (347)]
  
Immobilization and transformation of co-existing arsenic and antimony in highly contaminated sediment by nano zero-valent iron
  Jianlong Guo,Zhipeng Yin,Wen Zhong,Chuanyong JingChuanyong Jing, Jianlong Guo, Wen Zhong, Zhipeng Yin
  2022,34(2):152-160 [Abstract(286)]  [View PDF 7.06 M (261)]
  
Temporal and spatial variations of air pollution across China from 2015 to 2018
  Xiaoteng Zhou,Vladimir Strezov,Yijiao Jiang,Tao Kan,Tim EvansTao Kan, Tim Evans, Vladimir Strezov, Xiaoteng Zhou, Yijiao Jiang
  2022,34(2):161-169 [Abstract(297)]  [View PDF 8.89 M (249)]
  
Positive remediation on sedimentary P by combination of capping with calcium hydroxide and oxidation with perhydrol
  Chutian Xu,Wei Yue,Peirong Sun,Shutong Chen,Zhengying Wu,Nan Xu,Li Tang,Guangzhou Sheng,Dapeng LiChutian Xu, Dapeng Li, Guangzhou Sheng, Li Tang, Nan Xu, Peirong Sun, Shutong Chen, Wei Yue, Zhengying Wu
  2022,34(2):170-179 [Abstract(308)]  [View PDF 7.10 M (238)]
  
Enhancing anoxic denitrification of low C/N ratio wastewater with novel ZVI composite carriers
  Yanping Shi,Tao Liu,Hongtao Yu,Xie QuanHongtao Yu, Tao Liu, Xie Quan, Yanping Shi
  2022,34(2):180-191 [Abstract(316)]  [View PDF 12.24 M (288)]
  
Heavy metal accumulation characteristics and physiological response of Sabina chinensis and Platycladus orientalis to atmospheric pollution
  Ning Cui,Laiye Qu,Gang WuGang Wu, Laiye Qu, Ning Cui
  2022,34(2):192-201 [Abstract(295)]  [View PDF 7.85 M (248)]
  
Asenic removal from groundwater using granular chitosan-titanium adsorbent
  Zuben Xu,Yaqin Yu,Li Yan,Wei Yan,Chuanyong JingChuanyong Jing, Li Yan, Wei Yan, Yaqin Yu, Zuben Xu
  2022,34(2):202-209 [Abstract(279)]  [View PDF 6.06 M (248)]
  
Annual nonmethane hydrocarbon trends in Beijing from 2000 to 2019
  Dan Yao,Guiqian Tang,Jie Sun,Yinghong Wang,Yuan Yang,Yiming Wang,Baoxian Liu,Hong He,Yuesi WangBaoxian Liu, Dan Yao, Guiqian Tang, Hong He, Jie Sun, Yiming Wang, Yinghong Wang, Yuan Yang, Yuesi Wang
  2022,34(2):210-217 [Abstract(285)]  [View PDF 5.37 M (282)]
  
Experimental investigation into the oxidation reactivity, morphology and graphitization of soot particles from diesel/n-octanol mixtures
  Qiongyang Zhou,Ying Wang,Xiaochen Wang,Yuanqi BaiQiongyang Zhou, Xiaochen Wang, Ying Wang, Yuanqi Bai
  2022,34(2):218-230 [Abstract(265)]  [View PDF 12.32 M (286)]
  
Synergistic effects in Mn-Co mixed oxide supported on cordierite honeycomb for catalytic deep oxidation of VOCs
  Hongyang Zhao,Hui Wang,Zhenping QuHongyang Zhao, Hui Wang, Zhenping Qu
  2022,34(2):231-243 [Abstract(313)]  [View PDF 10.60 M (369)]
  
One-pot molten salt method for constructing CdS/C3N4 nanojunctions with highly enhanced photocatalytic performance for hydrogen evolution reaction
  Weijia Zhao,Hongyun Niu,Yongliang Yang,Hongzhou Lv,Jungang Lv,Yaqi CaiHongyun Niu, Hongzhou Lv, Jungang Lv, Weijia Zhao, Yaqi Cai, Yongliang Yang
  2022,34(2):244-257 [Abstract(286)]  [View PDF 10.66 M (289)]
  
An investigation on catalytic performance and reaction mechanisms of Fe/OMS-2 for the oxidation of carbon monoxide, ethyl acetate, and toluene
  Ning Dong,Mengyue Chen,Qing Ye,Dan Zhang,Hongxing DaiDan Zhang, Hongxing Dai, Mengyue Chen, Ning Dong, Qing Ye
  2022,34(2):258-268 [Abstract(291)]  [View PDF 8.20 M (230)]
  
Linking microbial community composition to farming pattern in selenium-enriched region: Potential role of microorganisms on Se geochemistry
  Yanhong Wang,Xinyan Shi,Xianxin Huang,Chunlei Huang,Helin Wang,Hanqin Yin,Yixian Shao,Ping LiChunlei Huang, Hanqin Yin, Helin Wang, Ping Li, Xianxin Huang, Xinyan Shi, Yanhong Wang, Yixian Shao
  2022,34(2):269-279 [Abstract(269)]  [View PDF 8.83 M (240)]
  
Enhanced remediation of Cr(VI)-contaminated groundwater by coupling electrokinetics with ZVI/Fe3O4/AC-based permeable reactive barrier
  Ruolin Cao,Shiqing Liu,Xinyu Yang,Chunfeng Wang,Yanbin Wang,Wanfeng Wang,Yunqing PiChunfeng Wang, Ruolin Cao, Shiqing Liu, Wanfeng Wang, Xinyu Yang, Yanbin Wang, Yunqing Pi
  2022,34(2):280-290 [Abstract(303)]  [View PDF 10.06 M (286)]
  
A novel co-catalyzed system between persulfate and chlorite by sonolysis for removing triphenylmethane derivative
  Qihui Xu,Haoran Leng,Hong You,Shutao Wang,Haoyang Li,Yibo YuHaoran Leng, Haoyang Li, Hong You, Qihui Xu, Shutao Wang, Yibo Yu
  2022,34(2):291-306 [Abstract(324)]  [View PDF 14.50 M (280)]
  
Synthesis of porous iron hydroxy phosphate from phosphate residue and its application as a Fenton-like catalyst for dye degradation
  Weilin Guo,Yin Cao,Yi Zhang,Lijun Wang,Lingxue KongLijun Wang, Lingxue Kong, Weilin Guo, Yi Zhang, Yin Cao
  2022,34(2):307-319 [Abstract(277)]  [View PDF 9.98 M (259)]
  
Novel eco-friendly spherical porous adsorbent fabricated from Pickering middle internal phase emulsions for removal of Pb(II) and Cd (II)
  Hui Yu,Yongfeng Zhu,Aiping Hui,Aiqin WangAiping Hui, Aiqin Wang, Hui Yu, Yongfeng Zhu
  2022,34(2):320-330 [Abstract(314)]  [View PDF 10.30 M (272)]
  
Improving of photocatalytic activity of barium ferrate via bismuth and copper co-doping for degradation of paracetamol under visible light irradiation
  Hussien Ahmed Abbas,Rabab Ahmed Nasr,Rose-Noëlle Vannier,Tarek Samir JamilHussien Ahmed Abbas, Rabab Ahmed Nasr, Rose-No?lle Vannier, Tarek Samir Jamil
  2022,34(2):331-342 [Abstract(385)]  [View PDF 7.15 M (254)]
  
Heavy metals in a typical city-river-reservoir system of East China: Multi-phase distribution, microbial response and ecological risk
  Jun Yang,Mingrui Zhou,Kaifeng Yu,Karina Yew-Hoong Gin,Muhammad Hassan,Yiliang HeJun Yang, Kaifeng Yu, Karina Yew-Hoong Gin, Mingrui Zhou, Muhammad Hassan, Yiliang He
  2022,34(2):343-354 [Abstract(394)]  [View PDF 10.35 M (333)]
  
Assessment of heavy metal accumulation in freshwater fish of Dongting Lake, China: Effects of feeding habits, habitat preferences and body size
  Xiaoming Jiang,Jun Wang,Baozhu Pan,Dianbao Li,Yuzhu Wang,Xinyuan LiuBaozhu Pan, Dianbao Li, Jun Wang, Xiaoming Jiang, Xinyuan Liu, Yuzhu Wang
  2022,34(2):355-365 [Abstract(541)]  [View PDF 7.98 M (343)]
  
A new strategy for obtaining highly concentrated phosphorus recovery solution in biofilm phosphorus recovery process
  Wanjing Yang,Jie Shan,Yang Pan,Zhen Bi,Yong Huang,Hao Zhang,Min NiHao Zhang, Jie Shan, Min Ni, Wanjing Yang, Yang Pan, Yong Huang, Zhen Bi
  2022,34(2):366-375 [Abstract(422)]  [View PDF 6.62 M (286)]
  
The combined toxicity and mechanism of multi-walled carbon nanotubes and nano copper oxide toward freshwater algae: Tetradesmus obliquus
  Rong Fang,Jilai Gong,Weicheng Cao,Zengping Chen,Danlian Huang,Jun Ye,Zhe CaiDanlian Huang, Jilai Gong, Jun Ye, Rong Fang, Weicheng Cao, Zengping Chen, Zhe Cai
  2022,34(2):376-387 [Abstract(420)]  [View PDF 9.92 M (278)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3