Volumn 115,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Surface protection method for the magnetic core using covalent organic framework shells and its application in As(III) depth removal from acid wastewater
  Wenjun Huang,Haomiao Xu,Xiaoshuang Liu,Longlong Wang,Shutang Li,Leipeng Ji,Zan Qu,Naiqiang Yan
  2022,34(5):1-9 [Abstract(193)]  [View PDF 6.80 M (139)]
  
Nitrogenous and carbonaceous aerosols in PM2.5 and TSP during pre-monsoon: Characteristics and sources in the highly polluted mountain valley
  Hemraj Bhattarai,Lekhendra Tripathee,Shichang Kang,Pengfei Chen,Chhatra Mani Sharma,Kirpa Ram,Junming Guo,Maheswar Rupakheti
  2022,34(5):10-24 [Abstract(167)]  [View PDF 19.76 M (125)]
  
Enhanced metronidazole removal by binary-species photoelectrogenic biofilm of microaglae and anoxygenic phototrophic bacteria
  Xubin Zhang,Jian Sun,Mengmeng Zhao
  2022,34(5):25-36 [Abstract(124)]  [View PDF 10.83 M (99)]
  
Effect of Mn2+ on the phosphorus removal and bioflocculation under anoxic condition
  Xiaohui Xu,Lanhe Zhang,Xiangdong Zhang,Xiaohui Guan,Dezhou Wei
  2022,34(5):37-46 [Abstract(129)]  [View PDF 11.96 M (101)]
  
Accumulation and relationship of metals in different soil aggregate fractions along soil profiles
  Qian Shen,Mengjie Wu,Mingkui Zhang
  2022,34(5):47-54 [Abstract(133)]  [View PDF 7.86 M (105)]
  
Bamboo charcoal addition enhanced the nitrogen removal of anammox granular sludge with COD: Performance, physicochemical characteristics and microbial community
  Menglei Guo,Ying Jiang,Junxiang Xie,Qianfei Cao,Qun Zhang,Adams Mabruk,Chongjun Chen
  2022,34(5):55-64 [Abstract(144)]  [View PDF 9.14 M (106)]
  
Distribution and transport characteristics of fine particulate matter in beijing with mobile lidar measurements from 2015 to 2018
  Lihui Lv,Tianshu Zhang,Yan Xiang,Wenxuan Chai,Wenqing Liu
  2022,34(5):65-75 [Abstract(117)]  [View PDF 13.51 M (99)]
  
Enhancement of solar-driven photocatalytic activity of oxygen vacancy-rich Bi/BiOBr/Sr2LaF7:Yb3+,Er3+ composites through synergetic strategy of upconversion function and plasmonic effect
  Yongjin Li,Yingying Zhang,Jiajing Wang,Youzhun Fan,Taizhong Xiao,Zhaoyi Yin,Tianhui Wang,Jianbei Qiu,Zhiguo Song
  2022,34(5):76-87 [Abstract(138)]  [View PDF 13.59 M (98)]
  
Energy-efficient removal of carbamazepine in solution by electrocoagulation-electrofenton using a novel P-rGO cathode
  Zhihui Xiao,Tingyu Cui,Zhenbei Wang,Yan Dang,Meijie Zheng,Yixinfei Lin,Zilong Song,Yiping Wang,Chao Liu,Bingbing Xu,Amir Ikhlaq,Jolanta Kumirska,Ewa Maria Siedlecka,Fei Qi
  2022,34(5):88-102 [Abstract(123)]  [View PDF 15.50 M (102)]
  
Mixing regime shapes the community assembly process, microbial interaction and proliferation of cyanobacterial species Planktothrix in a stratified lake
  Junwen Chen,Huacong Liu,Yaohui Bai,Jing Qi,Weixiao Qi,Huijuan Liu,Jianfeng Peng,Jiuhui Qu
  2022,34(5):103-113 [Abstract(122)]  [View PDF 10.64 M (102)]
  
Physiological and biochemical characteristic of Miscanthus × giganteus grown in heavy metal – oil sludge co-contaminated soil
  Anna Muratova,Yelena Lyubun,Irina Sungurtseva,Olga Turkovskaya,Asil Nurzhanova
  2022,34(5):114-125 [Abstract(139)]  [View PDF 8.20 M (104)]
  
Catalytic performance and reaction mechanisms of NO removal with NH3 at low and medium temperatures on Mn-W-Sb modified siderite catalysts
  Guihuan Yao,Yuliang Wei,Keting Gui,Xiang Ling
  2022,34(5):126-139 [Abstract(117)]  [View PDF 15.08 M (95)]
  
Predicting geogenic groundwater fluoride contamination throughout China
  Hailong Cao,Xianjun Xie,Yanxin Wang,Hongxing Liu
  2022,34(5):140-148 [Abstract(137)]  [View PDF 19.30 M (100)]
  
Estimation of the accumulation rates and health risks of heavy metals in residential soils of three metropolitan cities in China
  Chi Peng,Kai Zhang,Meie Wang,Xinxing Wan,Weiping Chen
  2022,34(5):149-161 [Abstract(136)]  [View PDF 17.02 M (98)]
  
Exposure to perfluorooctane sulfonate reduced cell viability and insulin release capacity of β cells
  Weiping Qin,Xiaomin Ren,Lixia Zhao,Lianghong Guo
  2022,34(5):162-172 [Abstract(205)]  [View PDF 12.10 M (101)]
  
Removal of hexavalent chromium from water by Z-scheme photocatalysis using TiO2 (rutile) nanorods loaded with Au core–Cu2O shell particles
  Sayaka Yanagida,Takumi Yajima,Takahiro Takei,Nobuhiro Kumada
  2022,34(5):173-189 [Abstract(126)]  [View PDF 11.34 M (105)]
  
Application of aluminosilicate clay mineral-based composites in photocatalysis
  Yingtong Zou,Yezi Hu,Zewen Shen,Ling Yao,Duoyue Tang,Sai Zhang,Shuqin Wang,Baowei Hu,Guixia Zhao,Xiangke Wang
  2022,34(5):190-214 [Abstract(125)]  [View PDF 26.47 M (94)]
  
In vitro toxicity of particulate matter emissions from residential pellet combustion
  Estela D. Vicente,Daniela Figueiredo,Cátia Gonçalves,Isabel Lopes,Helena Oliveira,Nora Kováts,Teresa Pinheiro,Célia A. Alves
  2022,34(5):215-226 [Abstract(143)]  [View PDF 7.45 M (98)]
  
Sodium citrate and biochar synergistic improvement of nanoscale zero-valent iron composite for the removal of chromium (Ⅵ) in aqueous solutions
  Hongyi Zhou,Mengyao Ye,Yongkang Zhao,Shams Ali Baig,Ning Huang,Mengyan Ma
  2022,34(5):227-239 [Abstract(126)]  [View PDF 8.88 M (109)]
  
Promotion mechanism of self-transmissible degradative plasmid transfer in maize rhizosphere and its application in naphthalene degradation in soil
  Qiuyan Jiang,Wenwei Lu,Lei Zhang,Yeqing Jin,Yujing Wang,Jun Chen,Ziyi Ye,Ming Xiao
  2022,34(5):240-252 [Abstract(113)]  [View PDF 8.45 M (99)]
  
Mechanisms of allicin exposure for the sludge fermentation enhancement: Focusing on the fermentation processes and microbial metabolic traits
  Feng Wang,Jingyang Luo,Shiyu Fang,Wenxuan Huang,Yunqi Zhang,Le Zhang,Xiaoshi Cheng,Wei Du,Fang Fang,Jiashun Cao,Yang Wu
  2022,34(5):253-264 [Abstract(121)]  [View PDF 14.07 M (93)]
  
Chemical characterization and source identification of PM2.5 in Luoyang after the clean air actions
  Min Xu,Zirui Liu,Bo Hu,Guangxuan Yan,Jianan Zou,Shuman Zhao,Jingxiang Zhou,Xianhui Liu,Xueping Zheng,Xiaoyan Zhang,Jing Cao,Mengshuang Guan,Yirong Lv,Yanyun Zhang
  2022,34(5):265-276 [Abstract(157)]  [View PDF 9.02 M (98)]
  
Presence of organophosphate flame retardants (OPEs) in different functional areas in residential homes in Beijing, China
  Kun Lv,Lu Bai,Boyu Song,Xindong Ma,Minmin Hou,Jie Fu,Yali Shi,Yawei Wang,Guibin Jiang
  2022,34(5):277-285 [Abstract(118)]  [View PDF 8.78 M (94)]
  
Microwave-assisted continuous flow phytosynthesis of silver nanoparticle/reduced graphene oxide composites and related visible light catalytic performance
  Houyu Wang,Chun-Gang Yuan,Chenchen Liu,Xuelei Duan,Qi Guo,Yiwen Shen,Jingfu Liu,Yongsheng Chen
  2022,34(5):286-293 [Abstract(115)]  [View PDF 6.87 M (96)]
  
Comparative transcriptomics provide new insights into the mechanisms by which foliar silicon alleviates the effects of cadmium exposure in rice
  Chongjun Sun,Xiaoyu Liang,Xiaomei Gong,Huamei Chen,Xiulian Liu,Shuchang Zhang,Fangbai Li,Junliang Zhao,Jicai Yi
  2022,34(5):294-307 [Abstract(113)]  [View PDF 15.19 M (88)]
  
Migration and transformation of Sb are affected by Mn(III/IV) associated with lepidocrocite originating from Fe(II) oxidation
  Yalu Shao,Qian Sun,Liangkai Wang,Weiyong Zhan,Hongwei Zhang,Hua Zhong
  2022,34(5):308-318 [Abstract(108)]  [View PDF 10.22 M (90)]
  
Real-world gaseous emission characteristics of natural gas heavy-duty sanitation trucks
  Jiguang Wang,Huaqiao Gui,Zhiwen Yang,Tongzhu Yu,Xiaowen Zhang,Jianguo Liu
  2022,34(5):319-329 [Abstract(137)]  [View PDF 10.14 M (93)]
  
Efficient degradation of tetracycline by singlet oxygen-dominated peroxymonosulfate activation with magnetic nitrogen-doped porous carbon
  Shaohua Wu,Chunping Yang,Yan Lin,Jay J. Cheng
  2022,34(5):330-340 [Abstract(125)]  [View PDF 12.09 M (88)]
  
Drivers of microbial beta-diversity in wastewater treatment plants in China
  Bing Zhang,Ting Yang,Chenxiang Sun,Xianghua Wen
  2022,34(5):341-349 [Abstract(119)]  [View PDF 6.47 M (99)]
  
Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances in Houston Ship Channel and Galveston Bay following a large-scale industrial fire using ion-mobility-spectrometry-mass spectrometry
  Alan Valdiviezo,Noor A. Aly,Yu-Syuan Luo,Alexandra Cordova,Gaston Casillas,MaKayla Foster,Erin S. Baker,Ivan Rusyn
  2022,34(5):350-362 [Abstract(138)]  [View PDF 14.42 M (88)]
  
Herbicide promotes the conjugative transfer of multi-resistance genes by facilitating cellular contact and plasmid transfer
  Xi Li,Chang Wen,Chen Liu,Shiyun Lu,Zhongbing Xu,Qiue Yang,Zhi Chen,Hanpeng Liao,Shungui Zhou
  2022,34(5):363-373 [Abstract(103)]  [View PDF 10.53 M (94)]
  
Antibiotics along an alpine river and in the receiving lake with a catchment dominated by grazing husbandry
  Jianwei Dong,Dandan Yan,Kangle Mo,Qiuwen Chen,Jianyun Zhang,Yuchen Chen,Zhiyuan Wang
  2022,34(5):374-382 [Abstract(102)]  [View PDF 8.93 M (88)]
  
Positive effects of applying endophytic bacteria in eggplant-Sedum intercropping system on Cd phytoremediation and vegetable production in cadmium polluted greenhouse
  Luyao Ma,Lukuan Huang,Qizhen Liu,Shunan Xu,Zheyu Wen,Shuai Qin,Tingqiang Li,Ying Feng
  2022,34(5):383-391 [Abstract(471)]  [View PDF 6.38 M (146)]
  
Unravelling the effects of complexation of transition metal ions on the hydroxylation of catechol over the whole pH region
  Zexiu An,Jianfei Sun,Qiong Mei,Bo Wei,Mingxue Li,Ju Xie,Maoxia He,Qiao Wang
  2022,34(5):392-402 [Abstract(433)]  [View PDF 10.35 M (147)]
  
Dithizone-functionalized C18 online solid-phase extraction-HPLC-ICP-MS for speciation of ultra-trace organic and inorganic mercury in cereals and environmental samples
  Ying Wang,Ailing Zhu,Yingying Fang,Changjun Fan,Yanli Guo,Zhiqiang Tan,Yongguang Yin,Yong Cai,Guibin Jiang
  2022,34(5):403-410 [Abstract(382)]  [View PDF 7.75 M (117)]
  
Remediation of arsenic-contaminated paddy field by a new iron oxidizing strain (Ochrobactrum sp.) and iron-modified biochar
  Kaikai Wu,Chuan Wu,Xingxing Jiang,Rui Xue,Weisong Pan,Wai-Chin Li,Xinghua Luo,Shengguo Xue
  2022,34(5):411-421 [Abstract(555)]  [View PDF 9.98 M (166)]
  
Assessment of health benefit of PM2.5 reduction during COVID-19 lockdown in China and separating contributions from anthropogenic emissions and meteorology
  Heming Bai,Wenkang Gao,Yuanpeng Zhang
  2022,34(5):422-431 [Abstract(122)]  [View PDF 11.47 M (107)]
  
Long-term declining in carbon monoxide (CO) at a rural site of Beijing during 2006–2018 implies the improved combustion efficiency and effective emission control
  Yingruo Li,Zhiqiang Ma,Tingting Han,Weijun Quan,Junxia Wang,Huaigang Zhou,Di He,Fan Dong
  2022,34(5):432-442 [Abstract(129)]  [View PDF 12.45 M (117)]
  
Investigation of PM2.5 pollution during COVID-19 pandemic in Guangzhou, China
  Luyao Wen,Chun Yang,Xiaoliang Liao,Yanhao Zhang,Xuyang Chai,Wenjun Gao,Shulin Guo,Yinglei Bi,Suk-Ying Tsang,Zhi-Feng Chen,Zenghua Qi,Zongwei Cai
  2022,34(5):443-452 [Abstract(156)]  [View PDF 9.68 M (100)]
  
Background levels of OCPs, PCBs, and PAHs in soils from the eastern Pamirs, China, an alpine region influenced by westerly atmospheric transport
  Yang Ding,Huanfang Huang,Wei Chen,Yuan Zhang,Wenwen Chen,Xinli Xing,Shihua Qi
  2022,34(5):453-464 [Abstract(137)]  [View PDF 14.01 M (105)]
  
Cross-boundary transport and source apportionment for PM2.5 in a typical industrial city in the Hebei Province, China: A modeling study
  Xiaoyong Liu,Xiaole Pan,Jie Li,Xi Chen,Hang Liu,Yu Tian,Yuting Zhang,Shandong Lei,Weijie Yao,Qi Liao,Yele Sun,Zifa Wang,Hong He
  2022,34(5):465-473 [Abstract(180)]  [View PDF 9.31 M (110)]
  
Corrigendum to ‘Ecological niche and in-situ control of MIB producers in source water’ Journal of Environmental Sciences 110 (2021) 119–128
  Ming Su,MD. Suruzzaman,Yiping Zhu,Jinping Lu,Jianwei Yu,Yu Zhang,Min Yang
  2022,34(5):474 [Abstract(547)]  [View PDF 507.87 K (133)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3