Volume 119,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Mercury accumulation and dynamics in montane forests along an elevation gradient in Southwest China
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Shufang Zeng, Xun Wang, Wei Yuan, Ji Luo, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiDingyong Wang, Huan Zhong, Ji Luo, Ping Li, Shufang Zeng, Shuxiao Wang, Wei Yuan, Xinbin Feng, Xun Wang, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):1-10 [Abstract(182)]  [View PDF 2.47 M (148)]
  
Distribution of mercury and methylmercury in river water and sediment of typical manganese mining area
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Yongjiang Zhang, Tao Sun, Ming Ma, Xun Wang, Qing Xie, Cheng Zhang, Yongmin Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiCheng Zhang, Dingyong Wang, Huan Zhong, Ming Ma, Ping Li, Qing Xie, Shuxiao Wang, Tao Sun, Xinbin Feng, Xun Wang, Yong Cai, Yongguang Yin, Yongjiang Zhang, Yongmin Wang
  2022,34(9):11-22 [Abstract(171)]  [View PDF 3.05 M (136)]
  
Mercury release behaviors of Guizhou bituminous coal during co-pyrolysis: Influence of chlorella
  Peng Liang, Yongguang Yin, Huawei Zhang, Yifan Zhou, Ting Liu, Xiaopeng Tian, Yuhan Zhang, Juan Wang, Mingzhu Zhang, Thipphasone Phoutthavong, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiHuan Zhong, Huawei Zhang, Juan Wang, Mingzhu Zhang, Peng Liang, Ping Li, Shuxiao Wang, Thipphasone Phoutthavong, Ting Liu, Xiaopeng Tian, Xinbin Feng, Yifan Zhou, Yong Cai, Yongguang Yin, Yuhan Zhang
  2022,34(9):23-32 [Abstract(191)]  [View PDF 2.31 M (156)]
  
Highly efficient Hg2+ removal via a competitive strategy using a Co-based metal organic framework ZIF-67
  Ji Yang, Yongguang Yin, Jiacheng Zhou, Hao Zhang, Tianying Xie, Ye Liu, Qicheng Shen, Jie Yang, Limei Cao, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiHao Zhang, Huan Zhong, Ji Yang, Jiacheng Zhou, Jie Yang, Limei Cao, Ping Li, Qicheng Shen, Shuxiao Wang, Tianying Xie, Xinbin Feng, Ye Liu, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):33-43 [Abstract(180)]  [View PDF 1.98 M (152)]
  
Formation of sulfur oxide groups by SO2 and their roles in mercury adsorption on carbon-based materials
  Hui Liu, Yongguang Yin, Fenghua Shen, Shudan He, Junyuan Li, Cao Liu, Kaisong Xiang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiCao Liu, Fenghua Shen, Huan Zhong, Hui Liu, Junyuan Li, Kaisong Xiang, Ping Li, Shudan He, Shuxiao Wang, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):44-49 [Abstract(176)]  [View PDF 1.27 M (177)]
  
Ant colonization increased total mercury but reduced methylmercury contents in boreal mires, Northeast China
  Haitao Wu, Yongguang Yin, Zhongsheng Zhang, Xuehui Zhang, Yuan Xin, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiHaitao Wu, Huan Zhong, Ping Li, Shuxiao Wang, Xinbin Feng, Xuehui Zhang, Yong Cai, Yongguang Yin, Yuan Xin, Zhongsheng Zhang
  2022,34(9):50-58 [Abstract(165)]  [View PDF 1.56 M (183)]
  
Understanding the excretion rates of methylmercury and inorganic mercury from human body via hair and fingernails
  Huan Zhong, Lihai Shang, Yongguang Yin, Wei Zhang, Fen Li, Lingjian Gao, Guangyi Sun, Zikang Cui, Fengfeng Chen, Ping Li, Xinbin Feng, Yong Cai, Shuxiao WangFen Li, Fengfeng Chen, Guangyi Sun, Huan Zhong, Lihai Shang, Lingjian Gao, Ping Li, Shuxiao Wang, Wei Zhang, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin, Zikang Cui
  2022,34(9):59-67 [Abstract(169)]  [View PDF 1.19 M (148)]
  
Biochar affects methylmercury production and bioaccumulation in paddy soils: Insights from soil-derived dissolved organic matter
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Siqi Zhang, Mingxing Wang, Jiang Liu, Shanyi Tian, Xueling Yang, Guangquan Xiao, Guomin Xu, Tao Jiang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiDingyong Wang, Guangquan Xiao, Guomin Xu, Huan Zhong, Jiang Liu, Mingxing Wang, Ping Li, Shanyi Tian, Shuxiao Wang, Siqi Zhang, Tao Jiang, Xinbin Feng, Xueling Yang, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):68-77 [Abstract(174)]  [View PDF 1.24 M (147)]
  
Understanding the risks of mercury sulfide nanoparticles in the environment: Formation, presence, and environmental behaviors
  Huan Zhong, Ping Li, Yongguang Yin, Pei Lei, Nan Zou, Yujiao Liu, Weiping Cai, Mengjie Wu, Wenli Tang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao WangHuan Zhong, Mengjie Wu, Nan Zou, Pei Lei, Ping Li, Shuxiao Wang, Weiping Cai, Wenli Tang, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin, Yujiao Liu
  2022,34(9):78-92 [Abstract(204)]  [View PDF 1.17 M (145)]
  
Effects of fulvic acid and humic acid from different sources on Hg methylation in soil and accumulation in rice
  Deliang Yin, Yongguang Yin, Shu Ran, Tianrong He, Xian Zhou, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiDeliang Yin, Huan Zhong, Ping Li, Shu Ran, Shuxiao Wang, Tianrong He, Xian Zhou, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):93-105 [Abstract(168)]  [View PDF 2.84 M (141)]
  
Improved atmospheric mercury simulation using updated gas-particle partition and organic aerosol concentrations
  Jinsheng Chen, Ping Li, Yongguang Yin, Kaiyun Liu, Qingru Wu, Shuxiao Wang, Xing Chang, Yi Tang, Long Wang, Tonghao Liu, Lei Zhang, Yu Zhao, Qin''geng Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Huan ZhongHuan Zhong, Jinsheng Chen, Kaiyun Liu, Lei Zhang, Long Wang, Ping Li, Qin'geng Wang, Qingru Wu, Shuxiao Wang, Tonghao Liu, Xinbin Feng, Xing Chang, Yi Tang, Yong Cai, Yongguang Yin, Yu Zhao
  2022,34(9):106-118 [Abstract(160)]  [View PDF 2.78 M (141)]
  
Assessing the factors impacting the bioaccessibility of mercury (Hg) in rice consumption by an in-vitro method
  Huan Zhong, Xinbin Feng, Yongguang Yin, Ze Wu, Ping Li, Yong Cai, Shuxiao WangHuan Zhong, Ping Li, Shuxiao Wang, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin, Ze Wu
  2022,34(9):119-129 [Abstract(200)]  [View PDF 1.47 M (149)]
  
Influence of dissolved organic matter on methylmercury transformation during aerobic composting of municipal sewage sludge under different C/N ratios
  Ping Li, Yong Cai, Yongguang Yin, Xin Zheng, Jing Wang, Chuanbing Zhang, Yong Zhang, Doudou Huang, Shuxiao Yan, Tengfei Sun, Yuxiang Mao, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan ZhongChuanbing Zhang, Doudou Huang, Huan Zhong, Jing Wang, Ping Li, Shuxiao Wang, Shuxiao Yan, Tengfei Sun, Xin Zheng, Xinbin Feng, Yong Cai, Yong Zhang, Yongguang Yin, Yuxiang Mao
  2022,34(9):130-138 [Abstract(182)]  [View PDF 1.56 M (145)]
  
Role of the rhizosphere of a flooding-tolerant herb in promoting mercury methylation in water-level fluctuation zones
  Yongguang Yin, Yongmin Wang, Juan Wang, Yuping Xiang, Xiaosong Tian, Cheng Zhang, Guiqing Gong, Jinping Xue, Tao Jiang, Dingyong Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiCheng Zhang, Dingyong Wang, Guiqing Gong, Huan Zhong, Jinping Xue, Juan Wang, Ping Li, Shuxiao Wang, Tao Jiang, Xiaosong Tian, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin, Yongmin Wang, Yuping Xiang
  2022,34(9):139-151 [Abstract(166)]  [View PDF 3.28 M (139)]
  
Mercury transformation processes in nature: Critical knowledge gaps and perspectives for moving forward
  Yongguang Yin, Zhiyuan Gao, Wang Zheng, Yanbin Li, Yurong Liu, Mengjie Wu, Shouying Li, Ping Li, Guangliang Liu, Xuewu Fu, Shuxiao Wang, Feiyue Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Baohua Gu, Huan ZhongBaohua Gu, Feiyue Wang, Guangliang Liu, Huan Zhong, Mengjie Wu, Ping Li, Shouying Li, Shuxiao Wang, Wang Zheng, Xinbin Feng, Xuewu Fu, Yanbin Li, Yong Cai, Yongguang Yin, Yurong Liu, Zhiyuan Gao
  2022,34(9):152-165 [Abstract(179)]  [View PDF 1.55 M (142)]
  
Sulfur-driven methylmercury production in paddies continues following soil oxidation
  Pei Lei, Yongguang Yin, Wenli Tang, Chao Tang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping LiChao Tang, Huan Zhong, Pei Lei, Ping Li, Shuxiao Wang, Wenli Tang, Xinbin Feng, Yong Cai, Yongguang Yin
  2022,34(9):166-174 [Abstract(173)]  [View PDF 1.81 M (137)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3