Volume 119,2022 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Mercury accumulation and dynamics in montane forests along an elevation gradient in Southwest China
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Shufang Zeng, Xun Wang, Wei Yuan, Ji Luo, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):1-10 [Abstract(31)]  [View PDF 2.47 M (13)]
  
Distribution of mercury and methylmercury in river water and sediment of typical manganese mining area
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Yongjiang Zhang, Tao Sun, Ming Ma, Xun Wang, Qing Xie, Cheng Zhang, Yongmin Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):11-22 [Abstract(28)]  [View PDF 3.05 M (13)]
  
Mercury release behaviors of Guizhou bituminous coal during co-pyrolysis: Influence of chlorella
  Peng Liang, Yongguang Yin, Huawei Zhang, Yifan Zhou, Ting Liu, Xiaopeng Tian, Yuhan Zhang, Juan Wang, Mingzhu Zhang, Thipphasone Phoutthavong, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):23-32 [Abstract(52)]  [View PDF 2.31 M (11)]
  
Highly efficient Hg2+ removal via a competitive strategy using a Co-based metal organic framework ZIF-67
  Ji Yang, Yongguang Yin, Jiacheng Zhou, Hao Zhang, Tianying Xie, Ye Liu, Qicheng Shen, Jie Yang, Limei Cao, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):33-43 [Abstract(37)]  [View PDF 1.98 M (13)]
  
Formation of sulfur oxide groups by SO2 and their roles in mercury adsorption on carbon-based materials
  Hui Liu, Yongguang Yin, Fenghua Shen, Shudan He, Junyuan Li, Cao Liu, Kaisong Xiang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):44-49 [Abstract(40)]  [View PDF 1.27 M (13)]
  
Ant colonization increased total mercury but reduced methylmercury contents in boreal mires, Northeast China
  Haitao Wu, Yongguang Yin, Zhongsheng Zhang, Xuehui Zhang, Yuan Xin, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):50-58 [Abstract(30)]  [View PDF 1.56 M (13)]
  
Understanding the excretion rates of methylmercury and inorganic mercury from human body via hair and fingernails
  Huan Zhong, Lihai Shang, Yongguang Yin, Wei Zhang, Fen Li, Lingjian Gao, Guangyi Sun, Zikang Cui, Fengfeng Chen, Ping Li, Xinbin Feng, Yong Cai, Shuxiao Wang
  2022,34(9):59-67 [Abstract(31)]  [View PDF 1.19 M (11)]
  
Biochar affects methylmercury production and bioaccumulation in paddy soils: Insights from soil-derived dissolved organic matter
  Dingyong Wang, Yongguang Yin, Siqi Zhang, Mingxing Wang, Jiang Liu, Shanyi Tian, Xueling Yang, Guangquan Xiao, Guomin Xu, Tao Jiang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):68-77 [Abstract(30)]  [View PDF 1.24 M (12)]
  
Understanding the risks of mercury sulfide nanoparticles in the environment: Formation, presence, and environmental behaviors
  Huan Zhong, Ping Li, Yongguang Yin, Pei Lei, Nan Zou, Yujiao Liu, Weiping Cai, Mengjie Wu, Wenli Tang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang
  2022,34(9):78-92 [Abstract(30)]  [View PDF 1.17 M (11)]
  
Effects of fulvic acid and humic acid from different sources on Hg methylation in soil and accumulation in rice
  Deliang Yin, Yongguang Yin, Shu Ran, Tianrong He, Xian Zhou, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):93-105 [Abstract(37)]  [View PDF 2.84 M (11)]
  
Improved atmospheric mercury simulation using updated gas-particle partition and organic aerosol concentrations
  Jinsheng Chen, Ping Li, Yongguang Yin, Kaiyun Liu, Qingru Wu, Shuxiao Wang, Xing Chang, Yi Tang, Long Wang, Tonghao Liu, Lei Zhang, Yu Zhao, Qin''geng Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Huan Zhong
  2022,34(9):106-118 [Abstract(27)]  [View PDF 2.78 M (12)]
  
Assessing the factors impacting the bioaccessibility of mercury (Hg) in rice consumption by an in-vitro method
  Huan Zhong, Xinbin Feng, Yongguang Yin, Ze Wu, Ping Li, Yong Cai, Shuxiao Wang
  2022,34(9):119-129 [Abstract(47)]  [View PDF 1.47 M (12)]
  
Influence of dissolved organic matter on methylmercury transformation during aerobic composting of municipal sewage sludge under different C/N ratios
  Ping Li, Yong Cai, Yongguang Yin, Xin Zheng, Jing Wang, Chuanbing Zhang, Yong Zhang, Doudou Huang, Shuxiao Yan, Tengfei Sun, Yuxiang Mao, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong
  2022,34(9):130-138 [Abstract(31)]  [View PDF 1.56 M (12)]
  
Role of the rhizosphere of a flooding-tolerant herb in promoting mercury methylation in water-level fluctuation zones
  Yongguang Yin, Yongmin Wang, Juan Wang, Yuping Xiang, Xiaosong Tian, Cheng Zhang, Guiqing Gong, Jinping Xue, Tao Jiang, Dingyong Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):139-151 [Abstract(32)]  [View PDF 3.28 M (12)]
  
Mercury transformation processes in nature: Critical knowledge gaps and perspectives for moving forward
  Yongguang Yin, Zhiyuan Gao, Wang Zheng, Yanbin Li, Yurong Liu, Mengjie Wu, Shouying Li, Ping Li, Guangliang Liu, Xuewu Fu, Shuxiao Wang, Feiyue Wang, Yong Cai, Xinbin Feng, Baohua Gu, Huan Zhong
  2022,34(9):152-165 [Abstract(33)]  [View PDF 1.55 M (11)]
  
Sulfur-driven methylmercury production in paddies continues following soil oxidation
  Pei Lei, Yongguang Yin, Wenli Tang, Chao Tang, Yong Cai, Xinbin Feng, Shuxiao Wang, Huan Zhong, Ping Li
  2022,34(9):166-174 [Abstract(33)]  [View PDF 1.81 M (12)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3