Volume 134,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Photocatalysis and ambient catalysis for environmental remediation
  Changbin Zhang, Chuncheng Chen, Fan Dong, Haibao Huang, Jinzhu Ma, Yongfa Zhu
  2023,35(12):1 [Abstract(44)]  [View PDF 376.43 K (29)]
  
A superior catalyst for ozone decomposition: NiFe layered double hydroxide
  Guangzhi He, Hong He, Jinzhu Ma, Xiaotong Li, Yingfa Chen, Zhisheng Wang
  2023,35(12):2-10 [Abstract(43)]  [View PDF 2.41 M (29)]
  
Fe2O3/TiO2/reduced graphene oxide-driven recycled visible-photocatalytic Fenton reactions to mineralize organic pollutants in a wide pH range
  Dehong Yang, Hexing Li, Ru Zheng, Yao Chen, Zhenfeng Bian
  2023,35(12):11-20 [Abstract(50)]  [View PDF 5.02 M (36)]
  
Highly efficient visible-light-driven photocatalytic degradation of gaseous toluene by rutile-anatase TiO2@MIL-101 composite with two heterojunctions
  Jinfeng Chen, Lu Wang, Renzhi Rao, Shuntong Jiang, Xiaodong Zhang, Xiwen Han, Yiqiong Yang, Yuxin Wang, Ziqiao Zhu
  2023,35(12):21-33 [Abstract(52)]  [View PDF 4.84 M (31)]
  
Fabrication of MnO2 coating on aluminum honeycomb for fast catalytic decomposition of ozone at room temperature
  Jie Yang, Jinge Li, Pengyi Zhang, Shan Wang, Yunjuan He
  2023,35(12):34-43 [Abstract(46)]  [View PDF 4.49 M (29)]
  
Metal-organic frameworks incorporated with C3N4: A visible light enhanced platform for degradation of polybromodiphenyl ethers
  Akese Emmanuel, Chunyan Sun, Meiying Yang, Qi Shen, Tingting Xu
  2023,35(12):44-54 [Abstract(45)]  [View PDF 9.65 M (29)]
  
Accelerated oxidation of VOCs via vacuum ultraviolet photolysis coupled with wet scrubbing process
  Dennis Y.C. Leung, Dongxue Lei, Fang Ruimei, Haibao Huang, Jianping Cao, Ruijie Xie, Xiaowen Xie, Ziyi Suo
  2023,35(12):55-64 [Abstract(47)]  [View PDF 5.99 M (26)]
  
Simple synthesis of BiOI/ZnO/rGO for efficient photocatalytic degradation of antibiotic chloramphenicol under visible light
  Anming Li, Feng Guo, Weichao Xu, Xuehan Zhang, Zihan Zhu
  2023,35(12):65-76 [Abstract(51)]  [View PDF 4.95 M (27)]
  
Electrocatalytic oxidation of gaseous toluene in an all-solid cell using a foam Ti/Sb-SnO2/β-PbO2 anode
  Bo Zhang, Boying Song, Changbin Zhang, Min Chen, Qiong Tang, Weiming Qian, Wenshuo Zhou, Xiaolei Bao, Yongchun Liu, Zhikun Liu
  2023,35(12):77-85 [Abstract(52)]  [View PDF 5.96 M (30)]
  
Defect-poor BaSn(OH)6 enhanced charge separation for efficient photocatalytic degradation of toluene
  Bangwei Deng, Fan Dong, Hao Ma, Ruiben Jin, Ruimei Fang, Tianqi Tan, Xi Zhou, Xuemei Wang
  2023,35(12):86-95 [Abstract(40)]  [View PDF 7.89 M (23)]
  
Highly efficient removal of ozone by amorphous manganese oxides synthesized with a simple hydrothermal method
  Aijie Wang, Chong Han, Hong Zhao, Qiuyan Zhang
  2023,35(12):96-107 [Abstract(48)]  [View PDF 10.63 M (30)]
  
Highly efficient ozone elimination by metal doped ultra-fine Cu2O nanoparticles
  Anqi Wang, Guijun Fan, Guojun Ma, Hang Wang, Jian Guan, Le Zhang, Ning Han, Xiaoze Wang, Yunfa Chen
  2023,35(12):108-116 [Abstract(51)]  [View PDF 3.23 M (28)]
  
Enhancing oxidation reaction over Pt-MnO2 catalyst by activation of surface oxygen
  Changbin Zhang, Hongfei Xiao, Jianghao Zhang, Jinlin Li, Li Wang, Ruoting Shan, Shuo Hu, Yuhua Zhang, Zhenteng Sheng
  2023,35(12):117-125 [Abstract(44)]  [View PDF 5.84 M (27)]
  
Microwave assisted synthesis of PQ-GDY@NH2-UIO-66(Zr) for improved photocatalytic removal of NOx under visible light
  Dieqing Zhang, Guisheng Li, Junfen Jia, Lei Gao, Qingyu Yang, Rui Liang, Rundong Lyv, Shao Zhang, Shengxiong Xiao, Shuangjun Li, Yiran Liu
  2023,35(12):126-137 [Abstract(41)]  [View PDF 8.51 M (30)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3