Volume 124,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Variability of PM2.5 and O3 concentrations and their driving forces over Chinese megacities during 2018-2020
  Cheng Liu, Chengxin Zhang, Qihou Hu, Tianyi Xu
  2023,35(2):1-10 [Abstract(159)]  [View PDF 2.59 M (170)]
  
Association between serum levels of TSH and free T4 and per- and polyfluoroalkyl compounds concentrations in pregnant women
  Aijing Li, Guibin Jiang, Jian Hou, Jianjie Fu, Maoyong Song, Menglong Li, Taifeng Zhuang, Yifei Hu, Yinan Wang
  2023,35(2):11-18 [Abstract(108)]  [View PDF 384.97 K (138)]
  
Spatial distribution of fossil fuel derived CO2 over India using radiocarbon measurements in crop plants
  Sundeep Chopra, Rajveer Sharma, Ravi Kumar Kunchala, Sunil Ojha, Pankaj Kumar, Satinath GargariPankaj Kumar, Rajveer Sharma, Ravi Kumar Kunchala, Satinath Gargari, Sundeep Chopra, Sunil Ojha
  2023,35(2):19-30 [Abstract(113)]  [View PDF 1009.92 K (122)]
  
Enhanced removal of high-As(III) from Cl(-I)-diluted SO4(-II)-rich wastewater at pH 2.3 via mixed tooeleite and (Cl(-I)-free) ferric arsenite hydroxychloride formation
  Yongfeng Jia, Zidan Yuan, Guoqing Zhang, Xing Wu, Xu Ma, Jinru Lin, Shaofeng WangGuoqing Zhang, Jinru Lin, Shaofeng Wang, Xing Wu, Xu Ma, Yongfeng Jia, Zidan Yuan
  2023,35(2):31-41 [Abstract(118)]  [View PDF 3.48 M (167)]
  
Sex‐specific and dose‐response relationships of urinary cobalt and molybdenum levels with glucose levels and insulin resistance in U.S. adults
  Jingli Yang, Yana Bai, Yongbin Lu, Zhiyuan Cheng
  2023,35(2):42-49 [Abstract(108)]  [View PDF 677.15 K (125)]
  
Characteristics and distribution of phosphorus in surface sediments of a shallow lake
  Yuansheng Pei, Zehua Ji, Ziwei Long
  2023,35(2):50-60 [Abstract(130)]  [View PDF 1.78 M (150)]
  
A comparative study of the sorption of O-PAHs and PAHs onto soils to understand their transport in soils and groundwater
  D. Le Nouen, W. Almouallem, J. Michel, S. Dorge, C. Joyeux, G. TrouvéC. Joyeux, D. Le Nouen, G. Trouvé, J. Michel, S. Dorge, W. Almouallem
  2023,35(2):61-75 [Abstract(106)]  [View PDF 1.34 M (131)]
  
Mepanipyrim induces visual developmental toxicity and vision-guided behavioral alteration in zebrafish larvae
  Zhenghong Zuo, Chao Shen, Yimei Cai, Jialing Li, Chengyong HeChao Shen, Chengyong He, Jialing Li, Yimei Cai, Zhenghong Zuo
  2023,35(2):76-88 [Abstract(98)]  [View PDF 2.93 M (152)]
  
Electrocoagulation coupled with electrooxidation for the simultaneous treatment of multiple pollutants in contaminated sediments
  Chunhua Feng, Qingjun Zeng, Yifan Zhang, Pingshan Chen, Yuting He, Congli YiChunhua Feng, Congli Yi, Pingshan Chen, Qingjun Zeng, Yifan Zhang, Yuting He
  2023,35(2):89-97 [Abstract(96)]  [View PDF 3.66 M (114)]
  
Novel quantitative structure activity relationship models for predicting hexadecane/air partition coefficients of organic compounds
  Jingwen Chen, Junhua Li, Weihao Tang, Wenhao Yang, Ya Wang, Yue Peng, Zijun Xiao
  2023,35(2):98-104 [Abstract(91)]  [View PDF 661.30 K (127)]
  
Enzymatic preparation of hydrophobic biomass with one-pot synthesis and the oil removal performance
  Dan Peng, Liuchun Zheng, Wenjie Li, Xuetao Guo, Xujun Liang
  2023,35(2):105-116 [Abstract(102)]  [View PDF 2.67 M (112)]
  
Achieving robust nitritation in a modified continuous-flow reactor: From micro-granule cultivation to nitrite-oxidizing bacteria elimination
  Dianhai Yang, Wenru Liu, Jiajun Song, Jianfang Wang, Xiaoming Ji, Yaoliang ShenDianhai Yang, Jiajun Song, Jianfang Wang, Wenru Liu, Xiaoming Ji, Yaoliang Shen
  2023,35(2):117-129 [Abstract(102)]  [View PDF 2.81 M (118)]
  
Insight into the interaction between trimethoprim and soluble microbial products produced from biological wastewater treatment processes
  Jiashun Cao, Runze Xu, Fang Fang, Longfei Wang, Jingyang LuoFang Fang, Jiashun Cao, Jingyang Luo, Longfei Wang, Runze Xu
  2023,35(2):130-138 [Abstract(128)]  [View PDF 1.81 M (132)]
  
Photodegradation of hydroxyfluorenes in ice and water: A comparison of kinetics, effects of water constituents, and phototransformation by-products
  Hongrui Ma, Linke Ge, Shengkai Cao, Crispin Halsall, Junfeng Niu, Dongxiao Bai, Guangkai He, Peng ZhangCrispin Halsall, Dongxiao Bai, Guangkai He, Hongrui Ma, Junfeng Niu, Linke Ge, Peng Zhang, Shengkai Cao
  2023,35(2):139-145 [Abstract(103)]  [View PDF 1.32 M (124)]
  
Impact of soluble organic matter and particulate organic matter on anammox system: Performance, microbial community and N2O production
  Xi Lu, Yingying He, Hongyu Mao, Jacek Makinia, Jakub Drewnowski, Bing Wu, Jun Xu, Li XieBing Wu, Hongyu Mao, Jacek Makinia, Jakub Drewnowski, Jun Xu, Li Xie, Xi Lu, Yingying He
  2023,35(2):146-155 [Abstract(109)]  [View PDF 1.94 M (142)]
  
Effective removal of phosphorus from high phosphorus steel slag using carbonized rice husk
  Dazhi Wang, Min Wang, Yanping Bao, Zhongliang Wang
  2023,35(2):156-164 [Abstract(137)]  [View PDF 2.23 M (168)]
  
Ultraviolet humic-like component contributes to riverine dissolved organic matter biodegradation
  Maofei Ni, Siyue Li
  2023,35(2):165-175 [Abstract(138)]  [View PDF 3.26 M (149)]
  
Molecular ecological networks reveal the spatial-temporal variation of microbial communities in drinking water distribution systems
  Weibo Wang, Wenfeng Cao, Wenjun Sun, Xiaohui Wang, Yanchu Ke, Zedong Lu, Zhinan Zhao, Zibo Jing
  2023,35(2):176-186 [Abstract(119)]  [View PDF 2.64 M (188)]
  
Spatial and temporal dynamics of microbial community composition and factors influencing the surface water and sediments of urban rivers
  Guangming Zhang, Hongjie Wang, Ling Liu, Mengxiang Li, Shengqi Zhang, Xingchun Liu, Yali Wang, Yangyang Han
  2023,35(2):187-197 [Abstract(99)]  [View PDF 2.18 M (119)]
  
House dust mite allergens and nitrated products: Identification and risk assessment in indoor dust
  Fangxing Yang, Fan Xu, Jingyi TianFan Xu, Fangxing Yang, Jingyi Tian
  2023,35(2):198-204 [Abstract(91)]  [View PDF 966.03 K (125)]
  
Effect of allelochemicals sustained-release microspheres on the ingestion, incorporation, and digestion abilities of Daphnia magna Straus
  Benhang Li, Li Feng, Liqiu Zhang, Xiaohong Zhou, Yajun Tian, Yijun Yin, Yongze Liu, Ziwen Du
  2023,35(2):205-214 [Abstract(92)]  [View PDF 2.18 M (158)]
  
NirS-type denitrifying bacteria in aerobic water layers of two drinking water reservoirs: Insights into the abundance, community diversity and co-existence model
  Ben Ma, Haihan Zhang, Mengqiao Liu, Nan Li, Rongrong Zong, Shangye Yang, Tinglin Huang, Yinjie Shi, Zhenfang Zhao
  2023,35(2):215-226 [Abstract(131)]  [View PDF 1.67 M (152)]
  
The interaction mechanisms of co-existing polybrominated diphenyl ethers and engineered nanoparticles in environmental waters: A critical review
  Anwar Ul Haq Khan, Cheng Fang, Hokyong Shon, Raja Dharmarajan, Ravi Naidu, Yanju Liu, Zhaomin Dong
  2023,35(2):227-252 [Abstract(94)]  [View PDF 1.86 M (112)]
  
Fine and ultrafine particle- and gas-polycyclic aromatic hydrocarbons affecting southern Thailand air quality during transboundary haze and potential health effects
  Racha Dejchanchaiwong, Napawan Mahasakpan, Phatsarakorn Chaisongkaew, Muanfun Inerb, Nobchonnee Nim, Worradorn Phairuang, Surajit Tekasakul, Masami Furuuchi, Mitsuhiko Hata, Thaniya Kaosol, Perapong TekasakulMasami Furuuchi, Mitsuhiko Hata, Muanfun Inerb, Napawan Mahasakpan, Nobchonnee Nim, Perapong Tekasakul, Phatsarakorn Chaisongkaew, Racha Dejchanchaiwong, Surajit Tekasakul, Thaniya Kaosol, Worradorn Phairuang
  2023,35(2):253-267 [Abstract(91)]  [View PDF 2.74 M (110)]
  
Selective removal of heavy metals by Zr-based MOFs in wastewater: New acid and amino functionalization strategy
  Guoguang Liu, Haijin Liu, Ping Chen, Wenying Lv, Xiaoqin Zhuang, Yalan Wang
  2023,35(2):268-280 [Abstract(109)]  [View PDF 3.25 M (197)]
  
Wheat straw return can lead to biogenic toluene emissions
  Juan Zhao, Mengdi Liu, Ting Wu, Xiaoyu Zhao, Xinming Wang
  2023,35(2):281-290 [Abstract(127)]  [View PDF 810.15 K (157)]
  
Parental and transgenerational impairments of thyroid endocrine system in zebrafish by 2,4,6-tribromophenol
  Bingsheng Zhou, Jian Han, Juanjuan Fu, Lihua Yang, Min Wang, Yongyong Guo, Yuxi Zhou
  2023,35(2):291-299 [Abstract(132)]  [View PDF 1.87 M (156)]
  
Through converting the surface complex on TiO2 nanorods to generate superoxide and singlet oxygen to remove CN−
  Jianling Zhao, Laiqi Zhang, Peidong Su, Ridha Djellabi, Yan Wang
  2023,35(2):300-309 [Abstract(158)]  [View PDF 2.53 M (167)]
  
Ferroelectric polarization effect on the photocatalytic activity of Bi0.9Ca0.1FeO3/CdS S-scheme nanocomposites
  Hongtao Xue, Jiangwei Zhu, Sanlong Li, Weiwei Mao, Xing'ao Li, Xuemin He, Yaowen Zhang, Yong Pu, Zifei Wang
  2023,35(2):310-318 [Abstract(129)]  [View PDF 2.47 M (156)]
  
Co-exposure of sulfur nanoparticles and Cu alleviate Cu stress and toxicity to oilseed rape Brassica napus L.
  Haiyan Yuan, Haiying Tong, Jiahao Fu, Om Parkash Dhankher, Qingquan Liu, Yinjie Wang, Yongxia Zhang, Yuming Sun
  2023,35(2):319-329 [Abstract(139)]  [View PDF 2.90 M (175)]
  
Development, dilemma and potential strategies for the application of nanocatalysts in wastewater catalytic ozonation: A review
  Changyong Wu, Jiane Zuo, Liya Fu, Panxin Wang, Xiangmiao Tian, Xiaoguang Jin, Yuexi Zhou
  2023,35(2):330-349 [Abstract(125)]  [View PDF 2.64 M (147)]
  
Activation of sulfite by metal-organic framework-derived cobalt nanoparticles for organic pollutants removal
  Aihua Xu, Deming Wu, Xianjie Feng, Xiaoxia Li, Xueyi Shen, Yangyang Lv, Yu Guo
  2023,35(2):350-359 [Abstract(129)]  [View PDF 2.68 M (156)]
  
Efficient removal of Cr(VI) by a 3D Z-scheme TiO2-ZnxCd1-xS graphene aerogel via synergy of adsorption and photocatalysis under visible light
  Hanjin Luo, Ke Xu, Qianwei Liang, Ruina Liu, Xin Chen
  2023,35(2):360-370 [Abstract(115)]  [View PDF 3.05 M (148)]
  
Effect of reduction pretreatments on PdAg/Al2O3 for HCHO and CO oxidation
  Lian Yu, Liwei Meng, Xue Han, Yafei Wang
  2023,35(2):371-378 [Abstract(163)]  [View PDF 1.92 M (170)]
  
Orange G degradation by heterogeneous peroxymonosulfate activation based on magnetic MnFe2O4/α-MnO2 hybrid
  Ki Jae Kim, Le Thi Thao, Ngoc Man Phan, Nguyen Nhat Huy, Nguyen Trung Dung, To Van Nguyen, Van Quy Nguyen
  2023,35(2):379-396 [Abstract(131)]  [View PDF 3.38 M (170)]
  
A critical review on lead migration, transformation and emission control in Chinese coal‐fired power plants
  Guangqian Luo, Hong Yao, Hongyun Hu, Huimin Liu, Lu Dong, Xinye Wang, Yicheng Wang, Yongchun Zhao
  2023,35(2):397-413 [Abstract(116)]  [View PDF 2.25 M (158)]
  
Multi-function adsorbent-photocatalyst MXene-TiO2 composites for removal of enrofloxacin antibiotic from water
  Chamorn Chawengkijwanich, Chonlada Pokhum, Paiboon Sreearunothai, Pakorn Opaprakasit, Siwanat Sukidpaneenid, Toshihiro Isobe
  2023,35(2):414-428 [Abstract(125)]  [View PDF 4.94 M (181)]
  
Significant tipping points of sediment microeukaryotes forewarn increasing antibiotic pollution
  Jinbo Xiong, Chaohua Wang, Zhiyuan Yao, Pingping Zhan, Xianghua Yi, Jiong ChenChaohua Wang, Jinbo Xiong, Jiong Chen, Pingping Zhan, Xianghua Yi, Zhiyuan Yao
  2023,35(2):429-439 [Abstract(90)]  [View PDF 1.94 M (100)]
  
Variability of turbulence dispersion characteristics during heavy haze process: A case study in Beijing
  Fei Hu, Lei Liu, Yu Shi, Zhe ZhangFei Hu, Lei Liu, Yu Shi, Zhe Zhang
  2023,35(2):440-450 [Abstract(90)]  [View PDF 3.24 M (117)]
  
Zn2+ loading as a critical contributor to the circ_0008553-mediated oxidative stress and inflammation in response to PM2.5 exposures
  Bing Yan, Jingzhou Wang, Jianbo Jia, Dujia Wang, Xiujiao Pan, Haiyan Xiong, Chengjun Li, Yiguo JiangBing Yan, Chengjun Li, Dujia Wang, Haiyan Xiong, Jianbo Jia, Jingzhou Wang, Xiujiao Pan, Yiguo Jiang
  2023,35(2):451-461 [Abstract(89)]  [View PDF 2.44 M (132)]
  
Exploring the abundance and influencing factors of antimicrobial resistance genes in manure plasmidome from swine farms
  Anyun Zhang, Zunfang Tu, Junrui Shui, Jinxin Liu, Hongmei Tuo, Haoyu Zhang, Cong Lin, Jingyi Feng, Yuxuan Feng, Wen SuAnyun Zhang, Cong Lin, Haoyu Zhang, Hongmei Tuo, Jingyi Feng, Jinxin Liu, Junrui Shui, Wen Su, Yuxuan Feng, Zunfang Tu
  2023,35(2):462-471 [Abstract(87)]  [View PDF 1.63 M (111)]
  
Sex-dependent obesogenic effect of tetracycline on Drosophila melanogaster deteriorated by dysrhythmia
  Daqiang Yin, Xueping Guo, Zhenyang YuDaqiang Yin, Xueping Guo, Zhenyang Yu
  2023,35(2):472-480 [Abstract(102)]  [View PDF 941.77 K (109)]
  
Adverse effects of triclosan on kidney in mice: Implication of lipid metabolism disorders
  Zongwei Cai, Wei Huang, Guodong Cao, Chengliang Deng, Yanyan Chen, Tao Wang, Da ChenChengliang Deng, Da Chen, Guodong Cao, Tao Wang, Wei Huang, Yanyan Chen, Zongwei Cai
  2023,35(2):481-490 [Abstract(98)]  [View PDF 1.97 M (116)]
  
Promotional catalytic activity and reaction mechanism of Ag-modified Ce0.6Zr0.4O2 catalyst for catalytic oxidation of ammonia
  Fengyu Gao, Xiaolong Tang, Yuanyuan Zhang, Yaru Lei, Yuanyuan Liu, Honghong YiFengyu Gao, Honghong Yi, Xiaolong Tang, Yaru Lei, Yuanyuan Liu, Yuanyuan Zhang
  2023,35(2):491-504 [Abstract(114)]  [View PDF 2.31 M (149)]
  
Low-temperature VOCs oxidation performance of Pt/zeolites catalysts with hierarchical pore structure
  Renxian Zhou, Jialu Wang, Yijun Shi, Fanzhe KongFanzhe Kong, Jialu Wang, Renxian Zhou, Yijun Shi
  2023,35(2):505-512 [Abstract(91)]  [View PDF 1.85 M (120)]
  
Vehicle emissions of primary air pollutants from 2009 to 2019 and projection for the 14th Five-Year Plan period in Beijing, China
  Bobo Wu, Tongran Wu, Yangyang Cui, Aiping Lian, Ye Tian, Renfei Li, Xinyu Liu, Jing Yan, Yifeng Xue, Huan LiuAiping Lian, Bobo Wu, Huan Liu, Jing Yan, Renfei Li, Tongran Wu, Xinyu Liu, Yangyang Cui, Ye Tian, Yifeng Xue
  2023,35(2):513-521 [Abstract(91)]  [View PDF 4.39 M (129)]
  
Repeated hydrogen peroxide dosing briefly reduces cyanobacterial blooms and microcystin while increasing fecal bacteria indicators in a eutrophic pond
  Christopher J. Gobler, Mark W. LustyChristopher J. Gobler, Mark W. Lusty
  2023,35(2):522-543 [Abstract(85)]  [View PDF 3.28 M (120)]
  
Atmospheric Particle Hygroscopicity and the Influence by Oxidation State of Organic Aerosols in Urban Beijing
  Shuo Liu, Sinan Zhang, Xiaojing Shen, Junying Sun, Yangmei Zhang, Xiaoye Zhang, Can Xia, Xinyao Hu, Junting Zhong, Jialing WangCan Xia, Jialing Wang, Junting Zhong, Junying Sun, Shuo Liu, Sinan Zhang, Xiaojing Shen, Xiaoye Zhang, Xinyao Hu, Yangmei Zhang
  2023,35(2):544-556 [Abstract(85)]  [View PDF 4.28 M (100)]
  
Atmospheric oxidizing capacity in autumn Beijing: Analysis of the O3 and PM2.5 episodes based on observation-based model
  Maofa Ge, Chenhui Jia, Shengrui Tong, Xinran Zhang, Fangjie Li, Wenqian Zhang, Weiran Li, Zhen Wang, Gen Zhang, Guiqian Tang, Zirui LiuChenhui Jia, Fangjie Li, Gen Zhang, Guiqian Tang, Maofa Ge, Shengrui Tong, Weiran Li, Wenqian Zhang, Xinran Zhang, Zhen Wang, Zirui Liu
  2023,35(2):557-569 [Abstract(94)]  [View PDF 2.23 M (109)]
  
Graphitic carbon nitride-based photocatalysts in the applications of environmental catalysis
  Hongxing Dai, Hongxia Lin, Jinmo Wu, Fan Zhou, Xiaolong Zhao, Pengfei Lu, Guanghui Sun, Yuhan Song, Yayun Li, Xiaoyong LiuFan Zhou, Guanghui Sun, Hongxia Lin, Hongxing Dai, Jinmo Wu, Pengfei Lu, Xiaolong Zhao, Xiaoyong Liu, Yayun Li, Yuhan Song
  2023,35(2):570-590 [Abstract(86)]  [View PDF 3.87 M (110)]
  
Metabolomic profiles in a green alga (Raphidocelis subcapitata) following erythromycin treatment: ABC transporters and energy metabolism
  Jiahua Guo, Jiezhang Mo, Zhihua Ma, Shiwei Yan, Napo KM Cheung, Fangshe Yang, Xiunan YaoFangshe Yang, Jiahua Guo, Jiezhang Mo, Napo KM Cheung, Shiwei Yan, Xiunan Yao, Zhihua Ma
  2023,35(2):591-601 [Abstract(88)]  [View PDF 859.38 K (112)]
  
0D/3D direct Z-scheme heterojunctions hybridizing by MoS2 quantum dots and honeycomb conjugated triazine polymers (CTPs) for enhanced photocatalytic performance
  Tao Zeng, Shuqi Li, Weishun Lai, Xinming Jiang, Yashuang Wang, Xinyi Cai, Da Wang, Shuang Song, Min LiuDa Wang, Min Liu, Shuang Song, Shuqi Li, Tao Zeng, Weishun Lai, Xinming Jiang, Xinyi Cai, Yashuang Wang
  2023,35(2):602-616 [Abstract(84)]  [View PDF 3.36 M (149)]
  
Construction of dual Z-scheme Bi2WO6/g-C3N4/black phosphorus quantum dots composites for effective bisphenol A degradation
  Chenxi Zhao, Fuyou Du, Haiyan Wang, Huiyang Tang, Zhan Lai
  2023,35(2):617-629 [Abstract(97)]  [View PDF 3.71 M (133)]
  
Decomplexation of Cu-1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid by a three-dimensional electrolysis system with activated biochar as particle electrodes
  Wenyi Dong, Xing Wang, Zilong Zhao, Hongjie Wang, Feng WangFeng Wang, Hongjie Wang, Wenyi Dong, Xing Wang, Zilong Zhao
  2023,35(2):630-643 [Abstract(91)]  [View PDF 2.89 M (117)]
  
Determination of particulate polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air by gas chromatography-mass spectrometry after molecularly imprinted polymer extraction
  Mara Russo, Maria Chiara Pietrogrande, Giorgia DemariaGiorgia Demaria, Mara Russo, Maria Chiara Pietrogrande
  2023,35(2):644-654 [Abstract(88)]  [View PDF 1.56 M (115)]
  
Urban stormwater disinfection, quality variability during storage and influence on the freshwater algae: Implications for reuse safety
  An Liu, Shanshan Fan, Gang WenAn Liu, Gang Wen, Shanshan Fan
  2023,35(2):655-666 [Abstract(88)]  [View PDF 2.25 M (105)]
  
Synergistic effects of structural, crystalline, and chemical defects on the photocatalytic performance of Y-doped ZnO for carbaryl degradation
  Sutthipoj Wongrerkdee, Supphadate SujinnapramSupphadate Sujinnapram, Sutthipoj Wongrerkdee
  2023,35(2):667-677 [Abstract(100)]  [View PDF 2.59 M (122)]
  
Variations in surface functional groups, carbon chemical state and graphitization degree during thermal deactivation of diesel soot particles
  Haibo Chen, Ye Liu, Sijin Wu, Chenyang Fan, Xin Wang, Fangjie LiuChenyang Fan, Fangjie Liu, Haibo Chen, Sijin Wu, Xin Wang, Ye Liu
  2023,35(2):678-687 [Abstract(95)]  [View PDF 1.26 M (111)]
  
Role of interfacial electron transfer reactions on sulfamethoxazole degradation by reduced nontronite activating H2O2
  Wenjuan Liao, Hao-Jie Cui, Yaqi Ning, Cong Wu, Wei Peng, Dong Cheng, Lichu Yin, Weijun ZhouCong Wu, Dong Cheng, Hao-Jie Cui, Lichu Yin, Wei Peng, Weijun Zhou, Wenjuan Liao, Yaqi Ning
  2023,35(2):688-698 [Abstract(108)]  [View PDF 3.04 M (110)]
  
Total nitrogen and community turnover determine phosphorus use efficiency of phytoplankton along nutrient gradients in plateau lakes
  Qichao Zhou, Yun Zhang, Hucai Zhang, Qi Liu, Lizeng DuanHucai Zhang, Lizeng Duan, Qi Liu, Qichao Zhou, Yun Zhang
  2023,35(2):699-711 [Abstract(88)]  [View PDF 2.67 M (112)]
  
Dramatic decline of observed atmospheric CO2 and CH4 during the COVID-19 lockdown over the Yangtze River Delta of China
  Dajiang Yu, Jason Blake Cohen, Miao Liang, Qianli Ma, Xiaojian Chen, Yong Zhang
  2023,35(2):712-722 [Abstract(121)]  [View PDF 2.86 M (178)]
  
Pioneering observation of atmospheric volatile organic compounds in Hangzhou in eastern China and implications for upcoming 2022 Asian Games
  Xuekun Fang, Bowei Li, Steven Sai Hang Ho, Xinhe Li, Liya Guo, Rui FengBowei Li, Liya Guo, Rui Feng, Steven Sai Hang Ho, Xinhe Li, Xuekun Fang
  2023,35(2):723-734 [Abstract(90)]  [View PDF 4.54 M (105)]
  
Effectiveness evaluation of water-sprinkling in controlling urban fugitive road dust based on TRAKER method: A case study in Baoding, China
  Jian Gao, Yuefan Zhang, Jianhua Chen, Dong Li, Shuang ZhuDong Li, Jian Gao, Jianhua Chen, Shuang Zhu, Yuefan Zhang
  2023,35(2):735-744 [Abstract(87)]  [View PDF 1.98 M (107)]
  
Deciphering urban traffic impacts on air quality by deep learning and emission inventory
  Yang Wang, Wenjie Du, Lianliang Chen, Haoran Wang, Ziyang Shan, Zhengyang Zhou, Wenwei LiHaoran Wang, Lianliang Chen, Wenjie Du, Wenwei Li, Yang Wang, Zhengyang Zhou, Ziyang Shan
  2023,35(2):745-757 [Abstract(83)]  [View PDF 2.36 M (112)]
  
A novel multistage anoxic/aerobic process with sludge regeneration zone (R-MAO) for advanced nitrogen removal from domestic sewage
  Hua Li, Lin Cao, Rong Sun, Wenyi Dong, Hongjie Wang, Zhongyi Dai, Xue Wang, Jin XieHongjie Wang, Hua Li, Jin Xie, Lin Cao, Rong Sun, Wenyi Dong, Xue Wang, Zhongyi Dai
  2023,35(2):758-768 [Abstract(85)]  [View PDF 1.96 M (113)]
  
Changes of DOM and its correlation with internal nutrient release during cyanobacterial growth and decline in Lake Chaohu, China
  Qingye Sun, Yan Bao, Tao Huang, Chengwu Ning, Tingting Sun, Pengliang Tao, Jie WangChengwu Ning, Jie Wang, Pengliang Tao, Qingye Sun, Tao Huang, Tingting Sun, Yan Bao
  2023,35(2):769-781 [Abstract(83)]  [View PDF 2.96 M (133)]
  
Occurrence, partition behavior, source and ecological risk assessment of nitro-PAHs in the sediment and water of Taige Canal, China
  Qiming Xian, Jijie Kong, Tao Ma, Xiaoyu Cao, Weidi Li, Fengxiao Zhu, Huan He, Cheng Sun, Shaogui Yang, Shiyin LiCheng Sun, Fengxiao Zhu, Huan He, Jijie Kong, Qiming Xian, Shaogui Yang, Shiyin Li, Tao Ma, Weidi Li, Xiaoyu Cao
  2023,35(2):782-793 [Abstract(93)]  [View PDF 2.09 M (113)]
  
Observation-based sources evolution of non-methane hydrocarbons (NMHCs) in a megacity of China
  Changhong Chen, Yarong Peng, Hongli Wang, Qian Wang, Shengao Jing, Jingyu An, Yaqin Gao, Cheng Huang, Rusha Yan, Haixia Dai, Tiantao Cheng, Qiang Zhang, Meng Li, Jianlin Hu, Zhihao Shi, Li Li, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qinyao Hu, Jun LuChanghong Chen, Cheng Huang, Haixia Dai, Hongli Wang, Jianlin Hu, Jingyu An, Jun Lu, Li Li, Meng Li, Qian Wang, Qiang Zhang, Qinyao Hu, Rusha Yan, Shengao Jing, Shengrong Lou, Shikang Tao, Tiantao Cheng, Yaqin Gao, Yarong Peng, Zhihao Shi
  2023,35(2):794-805 [Abstract(88)]  [View PDF 2.36 M (123)]
  
Detection of polycyclic aromatic hydrocarbons using a high performance-single particle aerosol mass spectrometer
  Mei Li, Yao Zhang, Chenglei Pei, Jinwen Zhang, Chunlei Cheng, Xiufeng Lian, Mubai Chen, Bo Huang, Zhong Fu, Zhen ZhouBo Huang, Chenglei Pei, Chunlei Cheng, Jinwen Zhang, Mei Li, Mubai Chen, Xiufeng Lian, Yao Zhang, Zhen Zhou, Zhong Fu
  2023,35(2):806-822 [Abstract(82)]  [View PDF 3.11 M (118)]
  
Effect of iron ion configurations on Ni2+ removal in electrocoagulation
  Gang Yu, Xiaoliu Lü, Tao Xu, Yihui Zhou, Qingjuan Peng, Jinhua Ou, Bonian Hu, Zhihui Xie, Xiping LeiBonian Hu, Gang Yu, Jinhua Ou, Qingjuan Peng, Tao Xu, Xiaoliu Lü, Xiping Lei, Yihui Zhou, Zhihui Xie
  2023,35(2):823-834 [Abstract(86)]  [View PDF 1.97 M (109)]
  
Insights into reactive oxygen species formation induced by water-soluble organic compounds and transition metals using spectroscopic method
  Yang Zhang, Tianyi Zhao, Yu Yan, Bian Zhou, Xuezhen Zhong, Xiaoyu Hu, Lijia Zhang, Peng Huo, Kang Xiao, Yuanxun ZhangBian Zhou, Kang Xiao, Lijia Zhang, Peng Huo, Tianyi Zhao, Xiaoyu Hu, Xuezhen Zhong, Yang Zhang, Yu Yan, Yuanxun Zhang
  2023,35(2):835-845 [Abstract(91)]  [View PDF 1.80 M (104)]
  
Real-world emission characteristics of carbonyl compounds from agricultural machines based on a portable emission measurement system
  Zhiliang Yao, Wenhan Yu, Xianbao Shen, Bobo Wu, Lei Kong, Kaijie Xuan, Cheng Zhao, Xinyue Cao, Xuewei Hao, Xin Li, Hanyu ZhangBobo Wu, Cheng Zhao, Hanyu Zhang, Kaijie Xuan, Lei Kong, Wenhan Yu, Xianbao Shen, Xin Li, Xinyue Cao, Xuewei Hao, Zhiliang Yao
  2023,35(2):846-859 [Abstract(84)]  [View PDF 1.84 M (102)]
  
PM2.5 chemical composition and health risks by inhalation near a chemical complex
  Iola Duarte, Célia Alves, Margarita Evtyugina, Estela Vicente, Ana Vicente, Ismael Casotti Rienda, Ana Sánchez de la Campa, Mário ToméAna Sánchez de la Campa, Ana Vicente, Célia Alves, Estela Vicente, Iola Duarte, Ismael Casotti Rienda, Margarita Evtyugina, Mário Tomé
  2023,35(2):860-874 [Abstract(83)]  [View PDF 2.05 M (100)]
  
Integration of chemical fractionation, Mössbauer spectrometry, and magnetic methods for identification of Fe phases bonding heavy metals in street dust
  Marzena Trojanowska, Beata Górka-Kostrubiec, Ryszard Świetlik, Tadeusz Szumiata, Sylwia DytłowBeata Górka-Kostrubiec, Marzena Trojanowska, Ryszard ?wietlik, Sylwia Dyt?ow, Tadeusz Szumiata
  2023,35(2):875-891 [Abstract(100)]  [View PDF 3.24 M (143)]
  
Significant coal combustion contribution to water-soluble brown carbon during winter in Xingtai, China: Optical properties and sources
  Gehui Wang, Dapeng Li, Can Wu, Si Zhang, Yali Lei, Shaojun Lv, Wei Du, Shijie Liu, Fan Zhang, Xiaodi Liu, Lang Liu, Jingjing Meng, Yuesi Wang, Jian GaoCan Wu, Dapeng Li, Fan Zhang, Gehui Wang, Jian Gao, Jingjing Meng, Lang Liu, Shaojun Lv, Shijie Liu, Si Zhang, Wei Du, Xiaodi Liu, Yali Lei, Yuesi Wang
  2023,35(2):892-900 [Abstract(86)]  [View PDF 1.57 M (123)]
  
New insight into scale inhibition during tea brewing: Ca2+/Mg2+ complexing and alkalinity consumption
  Miaomiao Fan, Linjun Li, Jinsuo Lu, Heliang Pang, Zhiqiang Zhang, Jing Yang, Pengpeng Li, Xiaoyu YanHeliang Pang, Jing Yang, Jinsuo Lu, Linjun Li, Miaomiao Fan, Pengpeng Li, Xiaoyu Yan, Zhiqiang Zhang
  2023,35(2):901-914 [Abstract(91)]  [View PDF 3.47 M (112)]
  
Unusual uranium biomineralization induced by green algae: Behavior investigation and mechanism probe
  Ning Liu, Yanxia Cheng, Ting Zhang, Shunzhang Chen, Feize Li, Renwei Qing, Tu Lan, Yuanyou Yang, Jiali LiaoFeize Li, Jiali Liao, Ning Liu, Renwei Qing, Shunzhang Chen, Ting Zhang, Tu Lan, Yanxia Cheng, Yuanyou Yang
  2023,35(2):915-922 [Abstract(85)]  [View PDF 2.19 M (139)]
  
Assessing outdoor air quality vertically in an urban street canyon and its response to microclimatic factors
  Wei Chen, Chunping Miao, Shuai Yu, Yue Zhang, Yuanman Hu, Xingyuan HeChunping Miao, Shuai Yu, Wei Chen, Xingyuan He, Yuanman Hu, Yue Zhang
  2023,35(2):923-932 [Abstract(87)]  [View PDF 2.39 M (101)]
  
Environment and COVID-19 incidence: A critical review
  Chenlu Li, Jiatong Han, Jie Yin, Xiaoxu Wu, Danyang WangChenlu Li, Danyang Wang, Jiatong Han, Jie Yin, Xiaoxu Wu
  2023,35(2):933-951 [Abstract(90)]  [View PDF 1.82 M (106)]
  
Metagenomic insights into responses of microbial population and key functional genes to fulvic acid during partial nitritation
  Jiachun Yang, Li Zhang, Shuang Lan, Quanhao Dou, Shiwei Hao, Yueping Wang, Xiaoxuan Wang, Ruoyan Zhang, Yongzhen PengJiachun Yang, Li Zhang, Quanhao Dou, Ruoyan Zhang, Shiwei Hao, Shuang Lan, Xiaoxuan Wang, Yongzhen Peng, Yueping Wang
  2023,35(2):952-962 [Abstract(88)]  [View PDF 1.67 M (110)]
  
Corrigendum to “Dithizone-functionalized C18 online solid-phase extraction-HPLC-ICP-MS for speciation of ultra-trace organic and inorganic mercury in cereals and environmental samples” Journal of Environmental Science 115 (2022) 403-410
  Guibin Jiang, Ying Wang, Ailing Zhu, Yingying Fang, Changjun Fan, Yanli Guo, Zhiqiang Tan, Yongguang Yin, Yong CaiAiling Zhu, Changjun Fan, Guibin Jiang, Yanli Guo, Ying Wang, Yingying Fang, Yong Cai, Yongguang Yin, Zhiqiang Tan
  2023,35(2):963-964 [Abstract(86)]  [View PDF 417.77 K (104)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3