Volume 125,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

One-step preparation of MoOx/ZnS/ZnO composite and its excellent performance in piezocatalytic degradation of Rhodamine B under ultrasonic vibration
  Chunran Zhao, Jiayu Zhang, Junfeng Wang, Song Zheng, Xiaojing Li, Xin Hu, Yiming He, Ying Wu
  2023,35(3):1-13 [Abstract(97)]  [View PDF 13.01 M (207)]
  
Simultaneous adsorption of As(III) and Pb(II) by the iron-sulfur codoped biochar composite: Competitive and synergistic effects
  Haoyu Luo, Jiaqi Li, Jin He, Libin Wu, Qintie Lin, Quanfa Zhong, Xiaoqing Wen, Yijun Chen
  2023,35(3):14-25 [Abstract(102)]  [View PDF 10.97 M (203)]
  
One-step preparation of a novel graphitic biochar/Cu0/Fe3O4 composite using CO2-ambiance pyrolysis to activate peroxydisulfate for dye degradation
  Bin Gao, Bing Wang, Changai Zhang, Chenhao Zhao, J?rg Rinklebe, Shengsen Wang, Xiaozhi Wang, Yangfan Yuan
  2023,35(3):26-36 [Abstract(102)]  [View PDF 6.93 M (145)]
  
Mitigating phytotoxicity of tetracycline by metal-free 8-hydroxyquinoline functionalized carbon nitride photocatalyst
  Devthade Vidyasagar, Suresh S. Umare, Toshali Bhoyar
  2023,35(3):37-46 [Abstract(127)]  [View PDF 4.71 M (163)]
  
Construction of Ag2CO3/BiOBr/CdS ternary composite photocatalyst with improved visible-light photocatalytic activity on tetracycline molecule degradation
  Annamalai Karthigeyan, Kaliyappan Perumal, Padmanabhan Murugakoothan, Shajahan Shanavas, Tansir Ahamad
  2023,35(3):47-60 [Abstract(97)]  [View PDF 9.75 M (124)]
  
Effect of dissolved oxygen on methane production from bottom sediment in a eutrophic stratified lake
  Katsuaki Komai, Keisuke Nakayama, Masafumi Sasaki, Yasuyuki Maruya
  2023,35(3):61-72 [Abstract(108)]  [View PDF 9.43 M (144)]
  
Rhizobacteria helps to explain the enhanced efficiency of phytoextraction strengthened by Streptomyces pactum
  Di Guo, Linlin Wang, Nina Wang, Song Liu, Yiying Zhang, Yuheng Wang, Zhengzheng Shang
  2023,35(3):73-81 [Abstract(95)]  [View PDF 3.05 M (119)]
  
Alkali/alkaline-earth metal-modified MnOx supported on three-dimensionally ordered macroporous–mesoporous TixSi1-xO2 catalysts: Preparation and catalytic performance for soot combustion
  Chao Peng, Chunlei Zhang, Di Yu, Jian Liu, Kai Cheng, Lanyi Wang, Maozhong Chen, Xiaoqiang Fan, Xuehua Yu, Yongsheng Chen, Yuechang Wei, Zhen Zhao
  2023,35(3):82-94 [Abstract(105)]  [View PDF 7.38 M (130)]
  
Effect of different reduction methods on Pd/Al2O3 for o-xylene oxidation at low temperature
  Changbin Zhang, Jianghao Zhang, Mingyu Fan, Xue Han, Yafei Wang
  2023,35(3):95-100 [Abstract(94)]  [View PDF 3.66 M (123)]
  
Short-term impacts of air pollution on the platelet-lymphocyte ratio and neutrophil-lymphocyte ratio among urban adults in China
  Bin Wang, Dongming Wang, Ge Mu, Heng He, Jixuan Ma, Min Zhou, Tao Xu, Weihong Chen, Weihong Qiu, Zi Ye
  2023,35(3):101-111 [Abstract(101)]  [View PDF 1.94 M (120)]
  
Mesoporous molecular sieve-based materials for catalytic oxidation of VOC: A review
  Honghong Yi, Qingjun Yu, Ruijie Zhuang, Shanxue Jiang, Wei Gao, Xiaolong Tang, Xizhou Xie
  2023,35(3):112-134 [Abstract(89)]  [View PDF 5.96 M (114)]
  
N/Ce doped graphene supported Pt nanoparticles for the catalytic oxidation of formaldehyde at room temperature
  Jingbo Jia, Runduo Zhang, Xiaonan Guo, Yaodong Guo, Ying Wei, Zhaoying Di
  2023,35(3):135-147 [Abstract(106)]  [View PDF 8.55 M (116)]
  
Microbiological quality of roof tank water in an urban village in southeastern China
  Dong Hu, Jie Zeng, Jing Chen, Mingbao Feng, Wenfang Lin, Xin Yu, Xinyan Xiao
  2023,35(3):148-159 [Abstract(131)]  [View PDF 7.46 M (130)]
  
Insights into a novel nitrogen removal process based on simultaneous anammox and denitrification (SAD) following nitritation with in-situ NOB elimination
  Haipeng Wu, Hong Chen, Jia Zeng, Jianhui Wang, Jing Chen, Shiquan Sun, Yaoyu Zhou, Yiran He, Zhenguo Chen
  2023,35(3):160-170 [Abstract(103)]  [View PDF 6.79 M (118)]
  
Biomass chemical looping gasification for syngas production using modified hematite as oxygen carriers
  Bo Xiao, Cong Jiang, Tingting Xu, Xiaoyu Jin, Xun Wang, Zhiquan Hu
  2023,35(3):171-184 [Abstract(104)]  [View PDF 5.62 M (118)]
  
Perfluoroalkyl acids (PFAAs) in urban surface water of Shijiazhuang, China: Occurrence, distribution, sources and ecological risks
  Chengjing Qian, Jiansheng Cui, Xiaotong Li, Yali Shi, Yaqi Cai, Yuan Wang, Zhixin Zheng
  2023,35(3):185-193 [Abstract(92)]  [View PDF 4.12 M (119)]
  
Immobilization of antimony in soil and groundwater using ferro-magnesium bimetallic organic frameworks
  Hong Deng, Jianle Wang, Jiguang Li, Le Yuan, Zuqi Zhong
  2023,35(3):194-204 [Abstract(97)]  [View PDF 5.52 M (113)]
  
Insights into the conversion of dissolved organic phosphorus favors algal bloom, arsenate biotransformation and microcystins release of Microcystis aeruginosa
  Xiaoyan Zhang, Xuguang Huang, Yan Chen, Zhenhong Wang, Zhuanxi Luo
  2023,35(3):205-214 [Abstract(89)]  [View PDF 1.56 M (115)]
  
Insight into the mechanisms of trichloronitromethane formation by vacuum ultraviolet: QSAR model and FTICR-MS analysis
  Da Sheng, John C. Crittenden, Lingjun Bu, Shiqing Zhou, Shumin Zhu, Weiqiu Zhang, Xiaojun Chen, Yangtao Wu
  2023,35(3):215-222 [Abstract(118)]  [View PDF 2.48 M (116)]
  
Improving sludge dewaterability via Fe2+ chelated citrate activated peroxydisulfate oxidation
  Donghai Yuan, Jijiao Zhou, Jun Cui, Siyu Xiong, Xinyu Li, Yingying Kou
  2023,35(3):223-233 [Abstract(100)]  [View PDF 3.03 M (144)]
  
Retention of trace elements in coal-fired flue gas by a novel heterogeneous agglomeration technology
  Jingchao Liu, Junfeng Zhang, Junying Zhang, Shuzhou Wei, Tianle Zhang, Xiangzheng Cui, Yongchun Zhao, Yushan Ji
  2023,35(3):234-243 [Abstract(83)]  [View PDF 4.82 M (107)]
  
Enhanced activity of ZnS (111) by N/Cu co-doping: Accelerated degradation of organic pollutants under visible light
  Benjie Zhu, Chaocheng Zhao, Fang Liu, Guofei Jiang, Junzhi Sun, Yongqiang Wang
  2023,35(3):244-257 [Abstract(91)]  [View PDF 11.72 M (158)]
  
The mechanism of different cyanobacterial responses to glyphosate
  Haifeng Qian, Mingjing Ke, Qi Zhang, Tao Lu, Wei Lin, Yiling Chen, Zhenyan Zhang
  2023,35(3):258-265 [Abstract(91)]  [View PDF 1.22 M (121)]
  
Variability of fuel consumption and CO2 emissions of a gasoline passenger car under multiple in-laboratory and on-road testing conditions
  Boya Zhou, Jiming Hao, Liqiang He, Luowei Zhang, Mengliang Li, Rui Wang, Shaojun Zhang, Shijian Zhang, Ye Wu, Yu Liu
  2023,35(3):266-276 [Abstract(90)]  [View PDF 2.61 M (115)]
  
Origins of black carbon from anthropogenic emissions and open biomass burning transported to Xishuangbanna, Southwest China
  Chunlai Jiang, Lin Zhu, Linlin Liang, Qianqian Zhang, Shihao Tang, Siwen Wang, Xingying Zhang, Xiuzhen Han, Xuyan Liu
  2023,35(3):277-289 [Abstract(95)]  [View PDF 12.94 M (154)]
  
Strategies for improving the photocatalytic performance of metal-organic frameworks for CO2 reduction: A review
  Fumin Zhang, Guang′an Jie, Ijaz Hussain, Ke Guo, Weidong Zhu, Yanghe Fu
  2023,35(3):290-308 [Abstract(90)]  [View PDF 8.89 M (104)]
  
Simultaneous determination of dissolved organic nitrogen, nitrite, nitrate and ammonia using size exclusion chromatography coupled with nitrogen detector
  Ai-Min Li, Bai-Yang Chen, Bi-Cun Jiang, Bo-Qiang Li, Min-Hui Cai, Qing Zhou, Shi Cheng, Wen-Tao Li, Wen-Xiang Ji, Xing Zheng, Yan Li, Ye-Chao Tian
  2023,35(3):309-318 [Abstract(109)]  [View PDF 3.84 M (153)]
  
Synergistic effect of F and triggered oxygen vacancies over F-TiO2 on enhancing NO ozonation
  Chenyang Han, Fanyu Meng, Jing Yuan, Lina Guo, Mingyan Gu, Qin Zhong, Shule Zhang, Xu Zhang, Yiqing Zeng, Yong Jia
  2023,35(3):319-331 [Abstract(88)]  [View PDF 8.53 M (118)]
  
Occurrence and fate of chlorinated methylsiloxanes in surrounding aqueous systems of Shengli oilfield, China
  Jie Zhang, Lin Xu, Nannan Liu, Xudan He, Yaqi Cai
  2023,35(3):332-339 [Abstract(98)]  [View PDF 3.01 M (109)]
  
Heterojunctioned CuO/Cu2O catalyst for highly efficient ozone removal
  Anqi Wang, Guojun Ma, Jian Guan, Le Zhang, Ning Han, Wenxiang Tang, Yunfa Chen
  2023,35(3):340-348 [Abstract(84)]  [View PDF 6.13 M (113)]
  
Preparation and photocatalytic performance study of dual Z-scheme Bi2Zr2O7/g-C3N4/Ag3PO4 for removal of antibiotics by visible-light
  Hongfei Ren, Lihui Huang, Xiaoming Chen, Zexiang Wang, Zhengjun Qu, Zhenyang Jing
  2023,35(3):349-361 [Abstract(90)]  [View PDF 10.37 M (142)]
  
Preparation of floating BiOCl0.6I0.4/ZnO photocatalyst and its inactivation of Microcystis aeruginosa under visible light
  Hong Liu, Houwang Chen, Liuliu Yang, Meng Chen, Ning Ding, Peng Zhang
  2023,35(3):362-375 [Abstract(89)]  [View PDF 5.55 M (113)]
  
Formation of organic chloride in the treatment of textile dyeing sludge by Fenton system
  Chenghai Yang, Nuoyi Huang, Xiaojun Lai, Xun-an Ning, Yang Li, Yaping Zhang
  2023,35(3):376-387 [Abstract(91)]  [View PDF 6.29 M (108)]
  
Efficient degradation of organic pollutants by S-NaTaO3/biochar under visible light and the photocatalytic performance of a permonosulfate-based dual-effect catalytic system
  Boyu Han, Fuyue Liu, Haoran Tian, Jinlong Sun, Qifeng Liu, Wei Fu, Xiuye Yang, Yuehui Tai, Zhangpei Liu
  2023,35(3):388-400 [Abstract(92)]  [View PDF 9.27 M (129)]
  
Progress on metal-support interactions in Pd-based catalysts for automobile emission control
  Duan Weng, Feiyu Kang, Rui Ran, Xiaodong Wu, Yidan Cao, Zhichun Si
  2023,35(3):401-426 [Abstract(96)]  [View PDF 12.13 M (154)]
  
Removal of gaseous volatile organic compounds via vacuum ultraviolet photodegradation: Review and prospect
  Boping Yu, Chaolin Li, Jingwen Wang, Wenhui Wang, Xue Sun
  2023,35(3):427-442 [Abstract(97)]  [View PDF 2.50 M (145)]
  
Sulfide-driven nitrous oxide recovery during the mixotrophic denitrification process
  Cong Yu, Jiti Zhou, Sen Qiao
  2023,35(3):443-452 [Abstract(100)]  [View PDF 3.40 M (146)]
  
A critical review of on-site inorganic arsenic screening methods
  Jingyu Liu, Lulu Ma, Ratan Dhar, Xiaofei Yuan, Yan Zheng, Yanhua Duan, Yi He
  2023,35(3):453-469 [Abstract(94)]  [View PDF 4.79 M (120)]
  
Chromium transformation driven by iron redox cycling in basalt-derived paddy soil with high geological background values
  Fangbai Li, Guojun Chen, Ke Zhang, Shiwen Hu, Tongxu Liu, Wenting Chi, Yang Yang, Yanhong Du
  2023,35(3):470-479 [Abstract(84)]  [View PDF 4.21 M (118)]
  
Transcriptome reveals overview of Ca2+ dose-dependent metabolism disorders in zebrafish larvae after Cd2+ exposure
  Bingsheng Zhou, Biran Zhu, Jian Han, Lei Lei, Yongyong Guo, Ziniu Wang
  2023,35(3):480-491 [Abstract(85)]  [View PDF 4.13 M (132)]
  
Citrate-promoted dissolution of nanostructured manganese oxides: Implications for nano-enabled sustainable agriculture
  Chuanjia Jiang, Di Fu, Lin Duan, Tong Zhang, Wei Chen, Xiaoyan Li
  2023,35(3):492-498 [Abstract(88)]  [View PDF 6.38 M (139)]
  
Variations and drivers of aerosol vertical characterization after clean air policy in China based on 7-years consecutive observations
  Futing Wang, Haibo Wang, Ting Yang, Xi Chen, Zifa Wang
  2023,35(3):499-512 [Abstract(88)]  [View PDF 13.27 M (160)]
  
Impacts of pollution heterogeneity on population exposure in dense urban areas using ultra-fine resolution air quality data
  Alexis K.H. Lau, Changqing Lin, Jimmy C.H. Fung, Wenwei Che, Yik Him Fung, Yumiao Zhang
  2023,35(3):513-523 [Abstract(89)]  [View PDF 7.67 M (110)]
  
Seasonal variation and sources of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons in a background site on the Tibetan Plateau
  Baojuan Huai, Chuntan Han, Lei Wang, Weijun Sun, Wenying Mi, Xuemei Wu, Yetang Wang
  2023,35(3):524-532 [Abstract(89)]  [View PDF 22.53 M (147)]
  
Nitrogen-doped porous carbons from polyacrylonitrile fiber as effective CO2 adsorbents
  Changdan Ma, Jiali Bai, Linlin Wang, Xin Hu, Zhuohan Jiang
  2023,35(3):533-543 [Abstract(86)]  [View PDF 3.13 M (115)]
  
Electrochemical removal of ammonium nitrogen in high efficiency and N2 selectivity using non-noble single-atomic iron catalyst
  Bing Zhou, Cancan Ling, Falong Jia, Fengjiao Quan, Guangming Zhan, Jianfen Li, Lizhi Zhang, Wenjuan Shen, Xiaobing Wang
  2023,35(3):544-552 [Abstract(86)]  [View PDF 7.50 M (104)]
  
Characteristics and source apportionment of PM2.5 under the dual influence of the Spring Festival and the COVID-19 pandemic in Yuncheng city
  Chen Zhang, Chenlu Li, Xingang Liu, Yafei Liu, Yingying Zhang
  2023,35(3):553-567 [Abstract(108)]  [View PDF 15.75 M (165)]
  
Influence of modified biochar supported sulfidation of nano-zero-valent-iron (S-nZVI/BC) on nitrate removal and greenhouse gas emission in constructed wetland
  Fanlong Kong, Junru Wang, Lihua Yu, Sen Wang, Weihao Hou, Yi Zhang, Yuqian Cui
  2023,35(3):568-581 [Abstract(92)]  [View PDF 20.36 M (158)]
  
Environmental Mn(II) enhances the activity of dissimilatory arsenate-respiring prokaryotes from arsenic-contaminated soils
  Weiwei Wu, Xian-Chun Zeng, Yan Wu, Yanxia Zuo, Yifan Xu
  2023,35(3):582-592 [Abstract(89)]  [View PDF 5.49 M (104)]
  
Remediation performance and mechanisms of Cu and Cd contaminated water and soil using Mn/Al-layered double oxide-loaded biochar
  Hang Liu, Haoyu Luo, Hua Yin, Minghan Zhu, Pengcheng Lin, Zhi Dang
  2023,35(3):593-602 [Abstract(88)]  [View PDF 7.10 M (114)]
  
Evidence of aircraft activity impact on local air quality: A study in the context of uncommon airport operation
  Hao Xu, Huarui Ren, Jinping Cheng, Jun Pan, Junrui Zhou, Kai Xiao, Ning Su, Ningning Hong, Qingyan Fu, Shitao Peng, Tao Hu, Xiaodong Wei, Xue Hu, Yamei Yu, Yin Ye, Zehui He
  2023,35(3):603-615 [Abstract(93)]  [View PDF 7.92 M (121)]
  
Molecular toxicity and defense mechanisms induced by silver nanoparticles in Drosophila melanogaster
  Liying Zhang, Xing Wang, Zhidi Wang
  2023,35(3):616-629 [Abstract(86)]  [View PDF 9.07 M (153)]
  
Experimental and modeling investigations on the unexpected hydrogen sulfide rebound in a sewer receiving nitrate addition: Mechanism and solution
  Dongping Wu, Feng Jiang, Guibiao Li, Jianliang Sun, Yu Li, Zhensheng Liang
  2023,35(3):630-640 [Abstract(84)]  [View PDF 3.24 M (105)]
  
Human exposure to a mixture of endocrine disruptors and serum levels of thyroid hormones: A cross-sectional study
  Bing Yue, Congrong Fang, Hongjian Miao, Jingguang Li, Lei Zhang, Sai Fan, Shangyong Ning, Yan Bao, Yongning Wu, Yunfeng Zhao
  2023,35(3):641-649 [Abstract(92)]  [View PDF 2.32 M (103)]
  
Mepanipyrim induces cardiotoxicity of zebrafish (Danio rerio) larvae via promoting AhR-regulated COX expression pathway
  Chao Shen, Chengyong He, Chunyan Yang, Jing He, Kongyang Zhu, Naying Zheng, Yue Yu, Zhenghong Zuo
  2023,35(3):650-661 [Abstract(97)]  [View PDF 7.73 M (107)]
  
Soil heavy metal pollution from Pb/Zn smelting regions in China and the remediation potential of biomineralization
  Chuan Wu, Jingqiang Tan, Min Deng, Shengguo Xue, Waichin Li, Xinghua Luo, Yongcheng Lin
  2023,35(3):662-677 [Abstract(94)]  [View PDF 3.21 M (125)]
  
Occurrence, spatial distribution and ecological risks of antibiotics in soil in urban agglomeration
  Fangkai Zhao, Haw Yen, Lei Yang, Liding Chen, Min Li, Qingyu Feng, Tianhui Zhou, Xinmiao Wang
  2023,35(3):678-690 [Abstract(97)]  [View PDF 4.22 M (109)]
  
Simultaneous oxidation of Mn(II) and As(III) on cupric oxide (CuO) promotes As(III) removal at circumneutral pH
  Biao Wan, Lingqun Zeng, Qian Wang, Xionghan Feng, Yuanzhi Tang, Yupeng Yan
  2023,35(3):691-700 [Abstract(87)]  [View PDF 5.17 M (120)]
  
Co-occurrence of genes for antibiotic resistance and arsenic biotransformation in paddy soils
  Dong Zhu, Guilan Duan, Huiling Cui, Jianqiang Su, Longjun Ding, Yifei Wang, Yongguan Zhu
  2023,35(3):701-711 [Abstract(96)]  [View PDF 3.35 M (111)]
  
Characterization of sulfide oxidation and optimization of sulfate production by a thermophilic Paenibacillus naphthalenovorans LYH-3 isolated from sewage sludge composting
  Li Chen, Liqiang Meng, Shumei Zhang, Weiguang Li, Yi Zhao, Yujie Zhou
  2023,35(3):712-722 [Abstract(84)]  [View PDF 7.29 M (116)]
  
Source-specific risk assessment for cadmium in wheat and maize: Towards an enrichment model for China
  Andrea Giovanna Ni?oSavala, Andreas Fangmeier, Andreas H. Schweiger, Huafen Li, Jürgen Franzaring, Qiqi Wang, Siyu Huang, Yanan Wan, Zhong Zhuang
  2023,35(3):723-734 [Abstract(90)]  [View PDF 4.75 M (117)]
  
Assessment of risks, implications, and opportunities of waterborne neurotoxic pesticides
  Andrei P. Drabovich, Delaram Dara
  2023,35(3):735-741 [Abstract(89)]  [View PDF 3.44 M (103)]
  
Burden levels of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, and polychlorinated biphenyls in typical edible meat animals
  Mingxin Wang, Rongrong Lei, Wenbin Liu, Ying Han, Yingang Xue
  2023,35(3):742-749 [Abstract(85)]  [View PDF 5.99 M (105)]
  
Alleviative effects of a novel strain Bacillus coagulans XY2 on copper-induced toxicity in zebrafish larvae
  Chen Ji, Fang Ai, Fujie Yan, Ting Yu, Xuedi Huang, Yalan Wu, Yufang Gao
  2023,35(3):750-760 [Abstract(90)]  [View PDF 3.37 M (156)]
  
Exhaust emission inventory of typical construction machinery and its contribution to atmospheric pollutants in Chengdu, China
  Fumo Yang, Hong Ye, Jun Qian, Junhui Chen, Wenju Jiang, Wubo Fan
  2023,35(3):761-773 [Abstract(91)]  [View PDF 7.85 M (104)]
  
Hotspots and trends of biological water treatment based on bibliometric review and patents analysis
  Hongqiang Ren, Hui Huang, Lili Jin, Xiangzhou Sun
  2023,35(3):774-785 [Abstract(91)]  [View PDF 6.96 M (132)]
  
New microbial electrosynthesis system for methane production from carbon dioxide coupled with oxidation of sulfide to sulfate
  Akiyoshi Ohashi, Ha T.T. Dinh, Hiromi Kambara, Noriatsu Ozaki, Shuji Matsushita, Tomonori Kindaichi, Yoshiteru Aoi
  2023,35(3):786-797 [Abstract(109)]  [View PDF 1.71 M (115)]
  
Connecting sources, fractions and algal availability of sediment phosphorus in shallow lakes: An approach to the criteria for sediment phosphorus concentrations
  Cheng Chen, Jin Zhang, Peiyao Deng, Qitao Yi, Shijiao Buyang, Wei Huang, Wenqing Shi
  2023,35(3):798-810 [Abstract(92)]  [View PDF 8.09 M (103)]
  
Formaldehyde oxidation on Pd/USY catalysts at room temperature: The effect of acid pretreatment on supports
  Chunying Wang, Hong He, Qi Qin, Xiaofeng Liu, Yaobin Li, Yumin Chen
  2023,35(3):811-822 [Abstract(87)]  [View PDF 9.12 M (123)]
  
The regulatory roles of DDIT4 in TDCIPP-induced autophagy and apoptosis in PC12 cells
  Danfeng Yang, Jin Wu, Li Li, Lingyi Xi, Mingzhu Liu, Weili Liu, Yanjun Fang, Youliang Chen, Zhaoli Chen, Zhihui Pan, Zunquan Zhao
  2023,35(3):823-830 [Abstract(105)]  [View PDF 1.84 M (125)]
  
Insights into multidimensional transport flux from vertical observation and numerical simulation in two cities in North China
  Guiqian Tang, Shuiyuan Cheng, Xiaoqi Wang, Yibin Fu, Zhida Zhang
  2023,35(3):831-842 [Abstract(92)]  [View PDF 6.00 M (109)]
  
Number of COVID-19 cases required in a population to detect SARS-CoV-2 RNA in wastewater in the province of Alberta, Canada: Sensitivity assessment
  Bonita E. Lee, Christopher Sikora, Deena Hinshaw, Erik Ellehoj, Graham Tipples, James Talbot, Jiaao Yu, Mathew Diggle, Nicholas J. Ashbolt, Qiaozhi Li, Rasha Maal-Bared, Steve E. Hrudey, Tiejun Gao, Xiaoli Pang, Yuanyuan Qiu
  2023,35(3):843-850 [Abstract(91)]  [View PDF 971.06 K (100)]
  
Sensitivity of wastewater surveillance: What is the minimum COVID-19 cases required in population for SARS-CoV-2 RNA to be detected in wastewater?
  Connie Le
  2023,35(3):851-853 [Abstract(88)]  [View PDF 415.49 K (123)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3