Volume 126,2023 Table of Contents

   
Other Volume:  
  

Contents

Long-term nitrogen and phosphorus removal, shifts of functional bacteria and fate of resistance genes in bioretention systems under sulfamethoxazole stress
  Benchi Zhang, Chibin Bu, Danyi Zhang, Qingdong Qin, Qingju Xue, Yajun Wang, Yan Xu, Ying Wang
  2023,35(4):1-16 [Abstract(161)]  [View PDF 6.55 M (142)]
  
What drives the change of nitrogen and phosphorus loads in the Yellow River Basin during 2006-2017?
  Chunzi Ma, Jiaqi Zheng, Nanyan Weng, Shouliang Huo, Xianghui Cao
  2023,35(4):17-28 [Abstract(108)]  [View PDF 9.13 M (137)]
  
Insights into the mechanism of the deterioration of mainstream partial nitritation/anammox under low residual ammonium
  Changqing Liu, Jiarui Xu, Liang Zhang, Yanan Long, Yandong Yang, Yiming Jiang, Yongzhen Peng
  2023,35(4):29-39 [Abstract(117)]  [View PDF 3.75 M (142)]
  
Coating zirconium oxide-nanocomposite with humic acid for recovery of mercury and chromium in hazardous waste of chemical oxygen demand test
  Jingfu Liu, Lijie Dong, Liteng Hao, Sujuan Yu, Yujian Lai
  2023,35(4):40-47 [Abstract(105)]  [View PDF 4.13 M (127)]
  
Enhanced cyanogen chloride formation after UV/PS and UV/H2O2 pre-oxidation and chlorination in natural river water
  Jie Xu, Jing Li, Luo Zhang, Menghui Liu, Qian Yang, Runhua Lu, Xueling Bai, Yang Guo, Zichen Kuang
  2023,35(4):48-57 [Abstract(125)]  [View PDF 3.65 M (149)]
  
Accumulation, transportation, and distribution of tetracycline and cadmium in rice
  Chen Yang, Chunfeng He, Jini Zhou, Jinling Wang, Junheng He, Yu Xiong, Yurong Deng, Zhi Dang, Zhiyi Song, Ziqing Huang
  2023,35(4):58-69 [Abstract(101)]  [View PDF 7.09 M (138)]
  
Bio-immobilization and recovery of chromium using a denitrifying biofilm system: Identification of reaction zone, binding forms and end products
  Cailian Zhao, Junzhi Gao, Min Ji, Xu Zhou, Xulong Jia, Yingxin Zhao, Zhouran Li
  2023,35(4):70-80 [Abstract(119)]  [View PDF 7.11 M (134)]
  
Efficient degradation of atrazine through in-situ anchoring NiCo2O4 nanosheets on biochar to activate sulfite under neutral condition
  Jingming Gong, Lizhen Feng, Lizhi Zhang, Mengsi Wu, Xianqin He, Yijin Yuan
  2023,35(4):81-94 [Abstract(141)]  [View PDF 6.61 M (123)]
  
Microplastics in the atmosphere of Ahvaz City, Iran
  Amir Zahedi, Andrew Turner, Maryam Ravanbakhsh, Neamatollah Jaafarzadeh, Sajjad Abbasi, Somayeh Abbaszadeh
  2023,35(4):95-102 [Abstract(105)]  [View PDF 3.84 M (143)]
  
Competing esterification and oligomerization reactions of typical long-chain alcohols to secondary organic aerosol formation
  Guiying Li, Jiaxin Wang, Taicheng An, Xiaohui Ma, Yanpeng Gao, Yongpeng Ji, Yuemeng Ji, Yuqi Xiao
  2023,35(4):103-112 [Abstract(109)]  [View PDF 4.26 M (137)]
  
Arsenic release from microbial reduction of scorodite in the presence of electron shuttle in flooded soil
  Chengshuai Liu, Dongqing Ji, Hui Tong, Jiangtao Qiao, Jimei Zhou, Leheng Dong, Manjia Chen, Xiu Yi, Yujuan Fang
  2023,35(4):113-122 [Abstract(108)]  [View PDF 3.28 M (129)]
  
Synthesis of hierarchical porous carbon with high surface area by chemical activation of (NH4)2C2O4 modified hydrochar for chlorobenzene adsorption
  Bichun Huang, Hongxia Xi, Jie Wen, Zewei Liu
  2023,35(4):123-137 [Abstract(116)]  [View PDF 7.86 M (138)]
  
Generation of low-cadmium rice germplasms via knockout of OsLCD using CRISPR/Cas9
  Chongjun Sun, Fangbai Li, Huamei Chen, Jicai Yi, Rong Ye, Shuchang Zhang, Xiulian Liu, Ying Liang
  2023,35(4):138-152 [Abstract(115)]  [View PDF 7.93 M (138)]
  
The determinants of effective defluorination by the LiAl-LDHs
  Hui Liu, Kaizhong Li, Qingwei Wang, Qingzhu Li, Shengtu Li, Shuimei Li
  2023,35(4):153-162 [Abstract(115)]  [View PDF 9.97 M (140)]
  
Effects of persulfate-assisted hydrothermal treatment of municipal sludge on aqueous phase characteristics and phytotoxicity
  Guangchun Shan, Lin Zhu, Shanshan Bao, Weiguang Li, Wenbing Tan, Yujie Zhou
  2023,35(4):163-173 [Abstract(114)]  [View PDF 11.06 M (162)]
  
Molecular behavior and interactions with microbes during anaerobic degradation of bio-derived DOM in waste leachate
  Chao Li, Fan Lü, Hua Zhang, Junjie Qiu, Liming Shao, Pinjing He, Tianqi Li, Yulong Huang
  2023,35(4):174-183 [Abstract(106)]  [View PDF 5.37 M (134)]
  
Joint effects of micro-sized polystyrene and chlorpyrifos on zebrafish based on multiple endpoints and gut microbial effects
  Zhiyi Huang, Xiangxiang Xiao, Dali Wang∗, Yuheng Zhong, Qi Ding, Jing YouDali Wang?, Jing You, Qi Ding, Xiangxiang Xiao, Yuheng Zhong, Zhiyi Huang
  2023,35(4):184-197 [Abstract(103)]  [View PDF 6.93 M (102)]
  
Enhanced photoelectrocatalytic decomplexation of Ni-EDTA and simultaneous recovery of metallic nickel via TiO2/Ni-Sb-SnO2 bifunctional photoanode and activated carbon fiber cathode
  Jing Luo, Juanjuan Zhang, Kaifeng Wang, Meng Qiao, Tengfei Xie, Tongguang Xu, Xu Zhao
  2023,35(4):198-210 [Abstract(104)]  [View PDF 17.84 M (175)]
  
High capacity adsorption of antimony in biomass-based composite and its consequential utilization as battery anode
  Dun Niu, Hong-bin Sun, Hongna Jia, Jiaxing Liang, Na Ju, Rongxiu Guo, Xinyue Zhang, Yao Wang, Zejun Sun
  2023,35(4):211-221 [Abstract(177)]  [View PDF 8.64 M (132)]
  
Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic digestions of thermal hydrolysis pretreated swine manure: Process performance, microbial communities and energy balance
  Changmin Lee, Jae Young Kim, Xiaohui Liu
  2023,35(4):222-233 [Abstract(120)]  [View PDF 5.63 M (171)]
  
Exploration of the metabolic flexibility of glycogen accumulating organisms through metatranscriptome analysis and metabolic characterization
  Bin Zhao, Chen Zhao, Chunchun Zhang, Jingfeng Wang, Liang Wang, Shang Wang, Yanping Yang, Zhaohui Zhang
  2023,35(4):234-248 [Abstract(105)]  [View PDF 5.26 M (134)]
  
Efficient photocatalysis of tetracycline hydrochloride (TC-HCl) from pharmaceutical wastewater using AgCl/ZnO/g-C3N4 composite under visible light: Process and mechanisms
  Bei Yang, Chenman Ding, Evangelos Petropoulos, Lihong Xue, Linzhang Yang, Qiurong Zhu, Shiying He, Yanfang Feng
  2023,35(4):249-262 [Abstract(106)]  [View PDF 8.28 M (138)]
  
Promotional effect of cobalt doping on catalytic performance of cryptomelane-type manganese oxide in toluene oxidation
  Dan Zhang, Hongxing Dai, Mengyue Chen, Ning Dong, Qing Ye
  2023,35(4):263-274 [Abstract(95)]  [View PDF 4.33 M (117)]
  
Remediation of Cu and As contaminated water and soil utilizing biochar supported layered double hydroxide: Mechanisms and soil environment altering
  Caiya Yan, Hua Yin, Pengling Shao, Yibo Yuan, Yingchao Li, Yuhao Cai, Zhi Dang
  2023,35(4):275-286 [Abstract(99)]  [View PDF 6.43 M (157)]
  
Enhanced hydrolytic removal of tylosin in wastewater using polymer-based solid acid catalysts converted from polystyrene
  Fei Qi, Shiling Li, Shuhan Sun, Xiaomin Dou
  2023,35(4):287-296 [Abstract(113)]  [View PDF 5.37 M (144)]
  
Human impact on current environmental state in Chinese lakes
  Erik Jeppesen, Feizhou Chen, Le Liu, Qianhong Wang, Suzhen Cui, Xia Liu, Yun Li
  2023,35(4):297-307 [Abstract(96)]  [View PDF 5.05 M (132)]
  
δ-MnO2 decorated layered double oxides in-situ grown on nickel foam towards electrothermal catalysis of n-heptane
  Chaoqi Chen, Fengyu Gao, Honghong Yi, Jun Liu, Qingjun Yu, Shunzheng Zhao, Tian Tang, Weixiao Wang, Xianzheng Meng, Xiaolong Tang
  2023,35(4):308-320 [Abstract(98)]  [View PDF 7.70 M (135)]
  
Insights into multisource sludge distributed in the Yangtze River basin, China: Characteristics, correlation, treatment and disposal
  Hui Gong, Jialiang Huang, Lingling Dai, Ning Fang, Weiqi Zhou, Wenjing Shi, Xiaohu Dai, Yali Guo, Yaqin Tan, Yiqun Guo
  2023,35(4):321-332 [Abstract(91)]  [View PDF 5.55 M (167)]
  
Nano-sized alumina supported palladium catalysts for methane combustion with excellent thermal stability
  Guangyan Xu, Hong He, Nannan Sun, Sen Xue, Wei Shi, Xiaoyan Shi, Xuewang Han, Yingjie Wang, Yunbo Yu, Zhi Liu
  2023,35(4):333-347 [Abstract(94)]  [View PDF 10.07 M (170)]
  
Advanced oxidative degradation of sulfamethoxazole by using bowl-like FeCuS@Cu2S@Fe0 catalyst to efficiently activate peroxymonosulfate
  Xiaobo Wang, Yu Zhou, Sylvestre Ndayiragije, Nan Wang, Heqing Tang, Lihua ZhuHeqing Tang, Lihua Zhu, Nan Wang, Sylvestre Ndayiragije, Xiaobo Wang, Yu Zhou
  2023,35(4):348-364 [Abstract(112)]  [View PDF 9.47 M (158)]
  
Enhanced adsorption and colorimetric detection of tetracycline antibiotics by using functional phosphate/carbonate composite with nanoporous network coverage
  Pratchayaporn Yukhajon, Sira Sansuk, Titikan Somboon
  2023,35(4):365-377 [Abstract(101)]  [View PDF 6.37 M (135)]
  
Disinfection byproducts in indoor swimming pool water: Detection and human lifetime health risk assessment
  Di Zhang, Li Chen, Rong Xiao, Shengkun Dong, Wenhai Chu
  2023,35(4):378-386 [Abstract(109)]  [View PDF 1.76 M (129)]
  
Comparison of UV-based advanced oxidation processes for the removal of different fractions of NOM from drinking water
  Li Liu, Mingquan Wang, Qinghua Zhao, Ruibao Jia, Shaohua Sun, Zhenxing Yao
  2023,35(4):387-395 [Abstract(135)]  [View PDF 4.66 M (130)]
  
Experimental and theoretical studies on NO selective catalytic oxidation over α-MnO2
  Jie Yang, Kai Li, Ping Ning, Xin Song, Xin Sun, Xingguang Hao, Yuan Li, Yuejiao Hao
  2023,35(4):396-407 [Abstract(108)]  [View PDF 7.52 M (154)]
  
Functionalization of nitrogen-doped graphene quantum dot: A sustainable carbon-based catalyst for the production of cyclic carbonate from epoxide and CO2
  Abbas Ali Khodadadi, Marianna Kemell, Siavash Riahi, Timo Repo, Yadollah Mortazavi, Zahra Eshaghi Gorji
  2023,35(4):408-422 [Abstract(104)]  [View PDF 8.68 M (196)]
  
Decomposition of Al13 promoted by salicylic acid under acidic condition: Mechanism study by differential mass spectrometry method and DFT calculation
  Dongsheng Wang, Guangyu An, Hailu Demissie, Jinyang Xi, Lian Yang, Ruyuan Jiao, Ye Yue
  2023,35(4):423-433 [Abstract(103)]  [View PDF 6.30 M (151)]
  
Effect of nitrite on hydrolysis-acidification, biogas production and microbial community in semi-continuous two-phase anaerobic digestion of sewage sludge
  Bin Dong, Qian Sheng, Shijie Yuan, Xiaohu Dai, Xiaowei Li, Yali Guo, Yiqing Lu
  2023,35(4):434-444 [Abstract(107)]  [View PDF 4.01 M (152)]
  
Effect of Cu loading content on the catalytic performance of Cu-USY catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3
  Gongde Wu, Haipeng Yang, Jie Wan, Jin Zhang, Jun Zhang, Renxian Zhou, Yanjun Liu, Yijun Shi
  2023,35(4):445-458 [Abstract(108)]  [View PDF 8.02 M (198)]
  
Component regulation in novel La-Co-O-C composite catalyst for boosted redox reactions and enhanced thermal stability in methane combustion
  Erhong Duan, Jiguang Deng, Peiqi Chu, Saifei Wang, Shiguang Zhao, Yahan Wang, Yi Zhang
  2023,35(4):459-469 [Abstract(98)]  [View PDF 7.01 M (158)]
  
Fe-N co-doped coral-like hollow carbon shell toward boosting peroxymonosulfate activation for efficient degradation of tetracycline: Singlet oxygen-dominated non-radical pathway
  Hongmei He, Jin Huang, Ke Zhu, Lele Lei, Wenjin Chen, Yaqian Shen, Yushi Ai
  2023,35(4):470-482 [Abstract(96)]  [View PDF 8.45 M (151)]
  
Retrieval of refractive index of ultrafine single particle using hygroscopic growth factor obtained by high sensitive surface plasmon resonance microscopy
  Bo Yang, Dexia Wu, Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jiaoshi Zhang, Xiuli Wei, Yixin Yang, Zhibo Xie
  2023,35(4):483-493 [Abstract(98)]  [View PDF 2.77 M (144)]
  
Dissolved metal ion removal by online hollow fiber ultrafiltration for enhanced size characterization of metal-containing nanoparticles with single-particle ICP-MS
  Guangliang Liu, Guibin Jiang, Haowen Jiang, Jianbo Shi, Ligang Hu, Ying Wang, Yong Cai, Yongguang Yin, Zhiqiang Tan
  2023,35(4):494-505 [Abstract(146)]  [View PDF 5.79 M (147)]
  
Impacts of meteorology and precursor emission change on O3 variation in Tianjin, China from 2015 to 2021
  Jing Ding, Miaomiao Lu, Qili Dai, Suqin Han, Wenyan Fan, Yinchang Feng, Yufen Zhang
  2023,35(4):506-516 [Abstract(97)]  [View PDF 1.52 M (128)]
  
In-situ-reduced synthesis of cyano group modified g-C3N4/CaCO3 composite with highly enhanced photocatalytic activity for nicotine elimination
  Chengyu Chu, Chenxiao Qi, Haixiang Chen, Nan Li, Wangyang Lu, Xiufang Chen, Xueting Mei
  2023,35(4):517-530 [Abstract(92)]  [View PDF 10.36 M (210)]
  
Functional groups assisted-photoinduced electron transfer-mediated highly fluorescent metal-organic framework quantum dot composite for selective detection of mercury (II) in water
  Karanika Sonowal, Lakshi Saikia
  2023,35(4):531-544 [Abstract(149)]  [View PDF 10.23 M (189)]
  
Sulfate reduction behavior in pressure-bearing leachate saturated zone
  Dongsheng Shen, Haomin Zhou, Lifang Hu, Manting Ci, Wenyi Yang, Yuyang Long, Zhiyuan Jin
  2023,35(4):545-555 [Abstract(112)]  [View PDF 2.74 M (128)]
  
Ni(NH3)62+ more efficient than Ni(H2O)62+ and Ni(OH)2 for catalyzing water and phenol oxidation on illuminated Bi2MoO6 with visible light
  Min Chen, Xubo Huang, Yaru Wang, Yechen Wang, Yiming Xu
  2023,35(4):556-564 [Abstract(99)]  [View PDF 3.52 M (133)]
  
Graphitized Cu-β-cyclodextrin polymer driving an efficient dual-reaction-center Fenton-like process by utilizing electrons of pollutants for water purification
  Chun Hu, Di Wang, Lai Lyu, Tong Li, Weixiang Liao
  2023,35(4):565-574 [Abstract(102)]  [View PDF 8.31 M (144)]
  
A novel and stretchable carbon-nanotube/Ni@TiO2:W photocatalytic composite for the complete removal of diclofenac drug from the drinking water
  Armando Encinas, Christian Gomez-Solis, Ernesto Valadez-Renteria, Jorge Oliva, Luis Armando Diaz-Torres, Rafael Perez-Gonzalez, Vicente Rodriguez-Gonzalez
  2023,35(4):575-589 [Abstract(130)]  [View PDF 6.57 M (151)]
  
Preparation and characterization of a novel blue-TiO2/PbO2-carbon nanotube electrode and its application for degradation of phenol
  Caigan Yan, Junyu Liu, Minglu Zhang, Ruizhi Feng, Tingting Zhang, Xiaohui Wang, Yangchun Xu
  2023,35(4):590-601 [Abstract(89)]  [View PDF 4.66 M (127)]
  
Salinity elevates Cd bioaccumulation of sea rice cultured under co-exposure of cadmium and salt
  Huashou Li, Jiachun Li, Rongliang Qiu, Xu Yang, Yuze Zheng
  2023,35(4):602-611 [Abstract(178)]  [View PDF 2.07 M (154)]
  
Fe(II)-mediated transformation of schwertmannite associated with calcium from acid mine drainage treatment
  Chuling Guo, Cong Fan, Guining Lu, Wei Chen, Yu Shen, Zhi Dang
  2023,35(4):612-620 [Abstract(106)]  [View PDF 5.88 M (138)]
  
Occurrence, distribution and risk assessment of antibiotics at various aquaculture stages in typical aquaculture areas surrounding the Yellow Sea
  Chao Song, Jiachao Zhang, Qianfan Han, Shan Zhao, Shuguang Wang, Xiaoli Wang, Xuanrui Zhang, Yang Zhou
  2023,35(4):621-632 [Abstract(96)]  [View PDF 6.79 M (139)]
  
Evaluating the influence of air pollution on solar radiation observations over the coastal region of Alicante (Southeastern Spain)
  Igor Gómez, Juan José Galiana-Merino, Sergio Molina
  2023,35(4):633-643 [Abstract(95)]  [View PDF 6.31 M (126)]
  
Catalytic oxidation effect of MnSO4 on As(III) by air in alkaline solution
  Chengyong Jin, Guizhong Jin, Ruixiang Wang, Yudong Yang, Yuhu Li, Zhifeng Xu
  2023,35(4):644-655 [Abstract(161)]  [View PDF 10.75 M (189)]
  
Comparison of UV and UV-LED activated sodium percarbonate for the degradation of O-desmethylvenlafaxine
  Anhong Cai, Jing Deng, Qian Sun, Qingsong Li, Tianxin Zhu, Weizhu Chen, Xiao Ling, Xueyan Li
  2023,35(4):656-667 [Abstract(144)]  [View PDF 11.52 M (185)]
  
Insight into phase structure-dependent soot oxidation activity of K/MnO2 catalyst
  Changlong Zheng, Danjun Mao, Shidong Bao, Shourong Zheng, Zhaoyi Xu
  2023,35(4):668-682 [Abstract(143)]  [View PDF 12.81 M (191)]
  
Ammonia-induced oxidative stress triggered proinflammatory response and apoptosis in pig lungs
  Daojie Li, Di Zhang, Long Shen, Qiankun Wang, Wenhao Qin, Xiaoping Li, Xiaotong Wang, Yun Gao
  2023,35(4):683-696 [Abstract(107)]  [View PDF 4.25 M (123)]
  
A field investigation into the characteristics and formation mechanisms of particles during the operation of laser printers and photocopiers
  Daizhi An, Lili Wang, Qiang Wang, Rubao Sun, Wei Lu, Zhengquan Yuan
  2023,35(4):697-707 [Abstract(102)]  [View PDF 5.01 M (123)]
  
Progressively narrow the gap of PM2.5 pollution characteristics at urban and suburban sites in a megacity of Sichuan Basin, China
  Danlin Song, Fumo Yang, Li Zhou, Miao Feng, Ning Wang, Qinwen Tan, Tianli Song, Zhuoran Zhao
  2023,35(4):708-721 [Abstract(100)]  [View PDF 11.13 M (165)]
  
Underestimated contribution of fugitive emission to VOCs in pharmaceutical industry based on pollution characteristics, odorous activity and health risk assessment
  Jiangyao Chen, Qinhao Lin, Taicheng An, Weikun Zhu, Zhong Gao
  2023,35(4):722-733 [Abstract(104)]  [View PDF 830.43 K (145)]
  
Removal of pharmaceutical in a biogenic/chemical manganese oxide system driven by manganese-oxidizing bacteria with humic acids as sole carbon source
  Huijuan Liu, Jiuhui Qu, Tingming Ye, Weixiao Qi
  2023,35(4):734-741 [Abstract(116)]  [View PDF 4.24 M (134)]
  
Stimulants and donors promote megaplasmid pND6-2 horizontal gene transfer in activated sludge
  Dan Du, Muhammad Salman Nasir, Olusegun K. Abass, Shan Wang, Shanshan Li, Wei Yan
  2023,35(4):742-753 [Abstract(97)]  [View PDF 7.12 M (156)]
  
Ammonia in urban atmosphere can be substantially reduced by vehicle emission control: A case study in Shanghai, China
  Can Wu, Fan Zhang, Fanglin Wang, Gehui Wang, Jianjun Li, Jin Li, Jingjing Meng, Lang Liu, Shaojun Lv, Shijie Liu, Si Zhang, Wei Du, Xiaodi Liu
  2023,35(4):754-760 [Abstract(98)]  [View PDF 2.61 M (137)]
  
Stereoselective metabolic disruption of cypermethrin by remolding gut homeostasis in rat
  Cui Wang, Quan Zhang, Shitao Hu, Sijia Gu, Siqing Yue, Yan Wang
  2023,35(4):761-771 [Abstract(91)]  [View PDF 4.33 M (150)]
  
Neutralization of interleukin-11 attenuates silica particles-induced pulmonary inflammation and fibrosis in vivo
  Dongming Wang, Haijiao Wang, Jintong He, Jixuan Ma, Lieyang Fan, Pei Gu, Ting Zhou, Weihong Chen, Yiju Xu, Yingdie Zhang, Yujia Xie, Yun Zhou
  2023,35(4):772-783 [Abstract(126)]  [View PDF 22.75 M (226)]
  
Indoor air particles in research vessel from Shanghai to Antarctic: Characteristics, influencing factors, and potential controlling pathway
  Fange Yue, Hongwei Liu, Jiancheng Wang, Juan Li, Mingming Han, Weihua Gu, Xiawei Yu, Xudong Wu, Zhouqing Xie
  2023,35(4):784-793 [Abstract(97)]  [View PDF 4.52 M (186)]
  
Effect of catalyzed diesel particulate filter and its catalyst loading on emission characteristics of a non-road diesel engine
  Diming Lou, Liang Fang, Piqiang Tan, Yunhua Zhang, Zhiyuan Hu
  2023,35(4):794-805 [Abstract(104)]  [View PDF 3.21 M (143)]
  
Urban development and resource endowments shape natural resource utilization efficiency in Chinese cities
  Chaofan Xian, Fei Lu, Yanbing Liu, Zhiyun Ouyang
  2023,35(4):806-816 [Abstract(90)]  [View PDF 2.16 M (122)]
  
Air pollution and liver cancer: A systematic review
  Hilary Bambrick, Shilu Tong, Ting Gan, Wenbiao Hu
  2023,35(4):817-826 [Abstract(131)]  [View PDF 4.27 M (129)]
  
Pronounced temporal changes in soil microbial community and nitrogen transformation caused by benzalkonium chloride
  Cunli Qin, Lilan Zhang, Rui Yang, Shaohong Zhou
  2023,35(4):827-835 [Abstract(107)]  [View PDF 6.28 M (128)]
  
Corrigendum to Metagenomic insights into the profile of antibiotic resistomes in sediments of aquaculture wastewater treatment system <Journal of Environmental Sciences (Volume 113, March 2022), Pages 345-355>
  Jianfei Chen, Shuguang Xie, Tao He, Xinshu Jiang, Yanchu Ke, Yuyin Yang
  2023,35(4):836 [Abstract(96)]  [View PDF 423.20 K (128)]
  

Copyright © Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences. Published by Elsevier B.V. and Science Press. All rights reserved.京ICP备05002858号-3